Нормативно-правові документи

 

Закон України “Про адміністративні послуги

Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру

Розпорядження Кабінету Міністрів України ”Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

Положення про відділ “Центр надання адміністративних послуг” Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області

Регламент Центру надання адміністративних послуг при Великоберезнянській районній державній адміністрації

 

Програма розвитку відділу “Центр надання адміністративних послуг” районної державної адміністрації на 2019-2021 роки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

17.10.2018___№ 239___

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ “Центр гадання адміністративних послуг” Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області

1. Загальні положення

1.1.Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Великоберезнянської районної державної адміністрації (далі – відділ «ЦНАП») утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

1.2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, з питань проходження державної служби – керівнику апарату райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Головному управлінню юстиції в Закарпатській області, Департаменту економічного розвитку і торгівлі, районній та обласній адміністраціям.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, Законом України «Про адміністративні послуги та іншими законами України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

2. Основні завдання:

2.1. Реалізація державної політики з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території району;

2.2. Організація надання адміністративних послуг, в найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.3.Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.4. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

3. Функції

3.1.Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією в межах повноважень наданих відділу;

3.2.Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3.3. Організовує надання та надає адміністративні послуги;

3.4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

3.5.Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку району;

3.6. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках;

3.7. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

3.8. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради відповідно до повноважень;

3.9. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

3.10. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.11. Готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

3.12. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

3.13. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є, у межах своїх повноважень проводить реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

3.14. Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

3.15. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

3.16. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відділу;

3.17. Забезпечує захист персональних даних;

3.18. Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

3.19. Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3.20. Здійснює видання або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

3.21. Здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

3.22. Організовує здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

3.23. Надає суб’єкту господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку отримання документів дозвільного характеру;

3.24. Здійснює прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним регіональним, місцевим дозвільним органам;

3.25. Видає суб’єкту господарювання документи дозвільного характеру;

3.26. Забезпечує формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;

3.27. Забезпечує ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

3.28. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

4. Права відділу

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі надання адміністративних послуг, видачі дозвільних документів та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

 

5. Взаємодія з іншими суб’єктами

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6. Керівництво

6.1. До складу відділу надання адміністративних послуг райдержадміністрації входять начальник відділу та адміністратори. Кількість адміністраторів, які працюють у відділі, визначається головою райдержадміністрації.

6.2. Посада начальника відділу відноситься до посад державної служби категорії «Б», посади адміністраторів відносяться до посад державної служби категорії «В». Усі працівники відділу призначаються та звільняються з посад керівником апарату райдержадміністрації в порядку передбаченому чинним законодавством.

6.3. На посаду начальника відділу може бути призначений повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою, та якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

6.4. На посаду адміністратора може бути призначений повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою, та якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.

6.5. Начальник відділу:

6.5.1. Здійснює керівництво відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

6.5.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ «ЦНАП».

6.5.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

6.5.4. Розподіляє обов’язки між адміністраторами відділу.

6.5.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6.5.6. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

6.5.7. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.

6.5.8. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.5.9. Подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку передбаченому законодавством про державну службу.

6.5.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

6.5.11. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.5.12. Здійснює інші повноваження визначені законом.

 

7. Прикінцеві положення

Відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права, адміністратори мають печатку із своїм найменуванням, відділ має власний бланк.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

_12.02.2016_ № ___34___

 

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг

при Великоберезнянській районній державній адміністрації

 

1. Загальні положення

 

1.1. Регламент Центру надання адміністративних послуг при Великоберезнянській районній державній адміністрації (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг при Великоберезнянській районній державній адміністрації (далі - Центр), дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про центр та Регламентом.

1.3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України „Про адміністративні послуги”.

1.4. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється відповідно до принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників Центру;

доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

 

2. Вимоги до приміщення

 

2.1. Центр розміщується в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Графік роботи Центру затверджується головою Великоберезнянської районної державної адміністрації відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги”.

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частину.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти  звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також зберігання документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється. Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

2.3. Сектор прийому облаштовано при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.

2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. У секторі розміщуються інформаційні стенди. Сектор облаштовано столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами.

2.5. Сектор очікування облаштований в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

2.6. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.

2.7. У приміщенні центру облаштовується скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. Суб’єкти надання адміністративних послуг та керівник Центру проводять щорічний аналіз таких зауважень і пропозицій, за результатами яких вживають відповідні заходи.

2.8. У приміщенні Центру на інформаційних стендах розміщується інформація про:

найменування Центру, його місце знаходження;

графік роботи Центру (дні роботи та прийомні години);

номери довідкових телефонів Центру;

адресу веб-сайту Центру, факс, електронну пошту Центру;

перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр;

інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через Центр;

бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

строки надання адміністративних послуг;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, номер його/її телефону, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі наявності);

Положення про центр;

Регламент центру.

2.9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стелажах із вільним доступом.

2.10. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

3. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

 

3.1. Райдержадміністрація, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це райдержадміністрацію, також керівника Центру, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

 

4. Робота інформаційного підрозділу центру

 

4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ. Інформаційний підрозділ Центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про наявність порушеного ним питання до компетенції Центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому її адміністратором.

4.2. Райдержадміністрація забезпечує роботу окремого підрозділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена у пункті                            2.8. Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місце паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах у разі їх наявності) та веб-сайті, повинна бути актуальною і повною. Інформація на веб-сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.4. Суб’єктам звернень, які звернулись до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб аналогічний способу звернення.

 

5. Керування чергою в Центрі

 

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

5.3. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години. У разі не з’явлення суб’єкта звернення у визначений час черга протягом 15 хвилин зберігається, а потім анулюється.

5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб'єктів звернення.

 

6. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

 

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у Центрі.

6.2. Прийняття від суб’єкта господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформленні регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

6.4. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його/її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

6.5. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

6.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.7. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів, у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

6.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у Центрі електронного документообігу – в електронній формі.

6.9. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта повернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакету документів (особисто, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи засобами телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та/або електронній формі.

6.10. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації, що додається (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

6.11. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).

6.12. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

6.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та /або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

7.1. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

7.2. Передача справ у паперовій формі від Центру виконавцям здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставляння працівником Центру або в інший спосіб.

7.3. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи.

7.4. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами.

7.5. Виконавець зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

 

8. Передача вихідного пакету документів суб’єктові звернення

 

8.1. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до Центру, про що зазначається у листі-проходженні справи.

8.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакету документів (отримання результату надання адміністративної послуги), повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (в тому числі його представнику) при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб (засобами поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку тощо).

Інформація про дату отримання вихідного пакету документів суб’єкту звернення зберігається в матеріалах справи.

8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакету документів адміністративної послуги або його неотримання у Центрі протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у Центрі, а потім передається на архівне зберігання.

8.5. У випадку, якщо адміністративна послуга, надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

8.6. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несуть суб’єкти надання адміністративних послуг, та в межах своїх повноважень – адміністратори і керівник Центру.

8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи зберігаються у Центрі.

8.8. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

8.9. Суб’єкт звернення має право на оскарження вихідного пакету документів відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

подання декларації про відходи

 

1. Цей Порядок встановлює механізм подання декларації про відходи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, Законі України “Про відходи” та інших актах законодавства України.

3. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи (далі - декларація) за формою згідно з додатком до постанови від 18 лютого 2016 р. № 118.

Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами,порядок функціонування якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, що настає за звітним.

Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

4. Дозвільний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб’єкту господарювання.

Підставами для оформлення письмового повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей є виявлення в наданій декларації неповних та/або недостовірних відомостей.

Суб’єкт господарювання, що подав декларацію, в п’ятиденний строк з дня отримання повідомлення подає виправлену декларацію або уточнену інформацію з питань, зазначених у повідомленні дозвільного органу, до центру надання адміністративних послуг для її передачі до дозвільного органу.

5. Інформаційне забезпечення щодо стану реєстрації декларацій здійснює дозвільний орган шляхом забезпечення функціонування загальнодоступних інформаційних ресурсів, на яких щотижнево актуалізується перелік суб’єктів господарювання, декларації яких зареєстровано.

6. Дозвільний орган щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, надсилає Мінприроди інформацію про зареєстровані декларації разом з електронними версіями зареєстрованих декларацій.

Порядок та форма надання інформації затверджується Мінприроди.

 

7. Відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на суб’єкта господарювання.

 

         

         

ВЗІРЕЦЬ

____________________________         

                                            (керівнику дозвільного органу)             

                             _____________________________          

 

ЗАЯВА

 

     Відповідно до  статті 7 Закону України "Про дозвільну систему

у сфері господарської діяльності" прошу видати ______________________________________

_______________________________________________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(об`єкт, на який видається документ)

________________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса)) об`єкта,   на який видається документ)

________________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

________________________________________________________________________________

  (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ім`я, по батькові та прізвище)

_____________________________________________________________________

фізичної особи - підприємця)

________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________________________

       ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов`язкових платежів)

________________________________________________________________________________

    (ім`я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)

 ________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)

____________________                                                                                        ________________

             (телефон)                                                                                                                                  ( телефакс)

 "___" ____________ 2016р.                               _________________________________________

                                                                    (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця,  

                                                                               уповноваженої особи)

     

Документи, що додаються до заяви: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Заповнюється адміністратором:

------------------------------------------------------------------

 

 "___" ____________ 2016р.                                               Реєстраційний номер ______________

     (дата надходження заяви)                                 

 ______________________________                          ___________________________________                         (підпис)                         (ініціали та прізвище адміністратора)                                               

        

 

Спосіб одержання дозволу:

  

особисто

 

поштою

 

електронною поштою

 

через єдиний портал адміністративних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗІРЕЦЬ

ДЕКЛАРАЦІЯ № _______
відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб`єкта господарювання __________________________________
________________________________________________________________________________

2. Керівник суб`єкта господарювання ____________________________________________
                                                                                                                            (прізвище,
________________________________________________________________________________
                                                                               ім`я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ________________________
________________________________________________________________________________

4. Телефон __________________ телекс ________________ телефакс __________________

5. Адреса електронної пошти ___________________________________________________

6. Адреса суб`єкта господарювання ______________________________________________
                                                                                                                      (індекс, область,
________________________________________________________________________________
                                                            місто, район, вулиця, номер будинку)

7. Перелік об`єктів нерухомості та їх місцезнаходження _____________________________
________________________________________________________________________________
                                        (назва, індекс, область, місто, район, вулиця, номер будинку)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Характеристика об`єкта нерухомості (окремо кожного):

ступінь ризику __________________________________________________________________
                                                  (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
________________________________________________________________________________
                       провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення
________________________________________________________________________________
             планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки,
________________________________________________________________________________
                    затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306)

конструктивні елементи будівлі ____________________________________________________
                                                                                                  (матеріали, з яких виконані стіни,
________________________________________________________________________________
                                                               перегородки, перекриття тощо)

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об`єктів будівництва") _____________________________________________________
________________________________________________________________________________

загальна площа _____________ площа забудови ___________ площа території ____________

кількість поверхів ______________ наявність підвальних приміщень _____________________

наявність горищ _________________________________________________________________

система електроосвітлення ______________________ система опалення __________________

розрахункова кількість робочих місць/відвідувачів ____________________________________

добровільна пожежна дружина (згідно з НАПБ А.01.001-2004) __________________________
________________________________________________________________________________
                              (дата та номер наказу, яким утворено добровільну пожежну дружину,
________________________________________________________________________________
                                                                             у разі її утворення)

пожежно-технічна комісія (згідно з НАПБ А.01.001-2004) ______________________________
________________________________________________________________________________
                                    (дата та номер наказу, яким утворено пожежно-технічну комісію,
________________________________________________________________________________
                                                                            у разі її утворення)

страхування членів добровільної пожежної дружини __________________________________
                                                                                                                                      (найменування
________________________________________________________________________________
                                       страхової компанії, дата, номер та строк дії страхового договору)

висота складування продукції ______________________________________________________

категорія виробництва (згідно з НАПБ Б 03.002-2007) _________________________________

проведення навчань з питань пожежної безпеки (згідно з НАПБ А.01.001-2004)
________________________________________________________________________________

наявність пожежного посту ________________________________________________________

9. Наявність на території об`єкта нерухомості проїздів _____________ під`їздів _________

10. Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм
________________________________________________________________________________
                                                               (коридори, сходові клітки, двері тощо)

11. Установки пожежної автоматики _____________________________________________
                                                                                                      (ким та коли підписаний акт приймання)

 

 

 

12. Сигнал про спрацювання установки, виведений на пульт спостереження___________
________________________________________________________________________________
                                                (найменування організації, що здійснює спостереження,
________________________________________________________________________________
                                                              дата та номер ліцензії на спостереження)

13. Висота складування продукції у складському приміщенні більш як 5,5 метра*
________________________________________________________________________________

14. Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок _____________________
________________________________________________________________________________
                 (дата та номер протоколу проведення заміру, найменування організації, що проводила замір)

15. Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об`єкта будівництва")* ____________________________________________
________________________________________________________________________________

16. Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства ___________________
________________________________________________________________________________

17. Вогнезахист ______________________________________________________________
                                                                  (дата та номер протоколу проведення робіт, найменування
________________________________________________________________________________
                                                                організації, у разі їх проведення)

18. Первинні засоби пожежогасіння _____________________________________________
                                                                                                               (дата та номер документа,
________________________________________________________________________________
                                                                         найменування організації)

19. Наявність внутрішнього протипожежного водогону* ____________________________
________________________________________________________________________________

20. Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання* _______________________
________________________________________________________________________________

21. Площа забудови/загальна площа/обсяг, тип резервуарів (для автомобільних заправних станцій)* _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

22. Обсяг, тип резервуарів (спосіб зберігання) (для нафтобаз, складів нафтопродуктів)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

23. Потужність електроустановок* ______________________________________________
________________________________________________________________________________

24. Наявність системи оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій*
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 

25. Наявність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру, системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи* ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

26. Забезпеченість засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних речовин працівників суб`єкта господарювання* _______________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________
(найменування посади керівника
суб`єкта господарювання)

М.П.

________________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

*Заповнюється суб`єктами господарювання, що в установленому законодавством порядку віднесені до суб`єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику.

ВЗІРЕЦЬ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про відходи

 Найменування суб’єкта господарювання ___________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________________

Код згідно з КОАТУУ ___________________________________________________

Юридична адреса суб’єкта господарювання _________________________________

Електронна пошта, телефон ______________________________________________

 

Показник загального утворення відходів*

 Період утворення відходів

Показник загального утворення відходів (Пзув)

Обсяг утворення відходів I класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів II класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів III класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів IV класу небезпеки, тонн

За 20___ (звітний) рік (фактичний обсяг)

 

 

 

 

 

На 20___ (поточний) рік (прогнозний обсяг)

 

 

 

 

 

 

 

(х 5000)

(х 500)

(х 50)

(х 1)

  _________ 
*Розрахунок показника загального утворення відходів (Пзув) наведено у пункті 8 Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 35, ст. 1307).

 

Утворення та напрями передачі відходів

 №

Назва відходів за 
ДК 005-96

Код відходів за 
ДК 005-96

Інша назва відходів

Клас небезпеки

Накопичено 
на початок звітного року, тонн

Обсяг утворення 
у звітному році, тонн

Обсяг утворення у поточному році (прогноз), тонн

Передача відходів іншому власнику

Найменування, адреса, код згідно 
з ЄДРПОУ 
суб’єкта господарювання, якому 
передаються відходи; додатково серія та номер ліцензії у разі передачі небезпечних відходів

Кількість переданих відходів у звітному році, тонн

Передано для здійснення операції з відходами (навести 
код операції 
D, R)*

Опис операції з відходами (заповнюється, якщо код у 
графі 11 не відображає повний зміст операції)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

_________
Усього

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

Х

Х

__________ 
* Код операції визначається згідно з додатком 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217).

 

Достовірність відомостей в Декларації підтверджую.

 

 

 

 

 

 

(посада керівника)

 

(підпис)

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

  

 

М.П. (у разі наявності)

 

 

___ __________20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика Перелік платних адміністративних послуг

 Адміністративна послуга

Сума плати

Реквізити

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів.

Дозвіл безоплатний

Спеціальне використання природних рослинних ресурсів є платним . Рентна плата за спеціальне використання природніх прослинних ресурсів  зараховується в повному розмірі до відповідних місцевих бюджетів

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання природних лісових ресурсів- лісовий квиток

               Лісовий квиток видається безоплатно.

 За спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, сплачується рентна плата, яка зараховується в повному розмірі до відповідних місцевих бюджетів.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

105,72 грн.

Отримувач УК В.Березн.р/смт В.Березний 22012500

Р/рахунок 34313879027122

Код отримувача 37321477

Банк отримувача Казначейство України

МФО 899998

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

105,72 грн.

Отримувач УК В.Березн.р/смт В.Березний 22012500

Р/рахунок 34313879027122

Код отримувача 37321477

Банк отримувача Казначейство України

МФО 899998

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

96,91 грн.

Отримувач УК В.Березн.р/смт В.Березний 22012500

Р/рахунок 34313879027122

Код отримувача 37321477

Банк отримувача Казначейство України

МФО 899998

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

88,10 грн.

Отримувач УК В.Березн.р/смт В.Березний 22012500

Р/рахунок 34313879027122

Код отримувача 37321477

Банк отримувача Казначейство України

МФО 899998

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти(плану) та іншої картографічної документації

52,86грн.

Отримувач УК В.Березн.р/смт В.Березний 22012500

Р/рахунок 34313879027122

Код отримувача 37321477

Банк отримувача Казначейство України

МФО 899998

Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД– ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) – при переміщенні за межі України

14,85 грн.

 

Отримувач УК В.Березн.р/смт В.Березний 22012500

Р/рахунок 34310879021369

Код отримувача 37321477

Банк отримувача Казначейство України

 

Видача ветеринарних свідоцтв (для України – форми № 1, № 2 ) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

18,09 грн.

Отримувач УК В.Березн.р/смт В.Березний 22012500

Р/рахунок 34310879021369

Код отримувача 37321477

Банк отримувача Казначейство України

 

Видача ветеринарних довідок - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

14,46 грн.

Отримувач УК В.Березн.р/смт В.Березний 22012500

Р/рахунок 34310879021369

Код отримувача 37321477

Банк отримувача Казначейство України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остання зміна сторінки: 24-01-2019 22:07