Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації

 

 

Перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (стаття 24 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”).
 Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) пакет документів. Документи,  які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються   рекомендованим   листом)  державному  реєстратору,повинні бути викладені державною мовою. Якщо  документи  надсилаються державному реєстратору   рекомендованим   листом,    справжність підпису    заявника    на реєстраційній картці повинна бути нотаріально посвідчена.
 Перелік документів :
1. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма №1). Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими   літерами.  Якщо  документи  надсилаються  державному реєстратору   рекомендованим   листом,    справжність підпису    заявника    на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена;
2.Примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
2. Два примірники установчих документів. 
Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються   письмово,   прошиваються,  пронумеровуються    та підписуються    засновниками   (учасниками),   якщо   законом   не встановлено інший порядок  їх  затвердження.  Справжність підписів  засновників (учасників, або уповноважених осіб  на  установчих  документах  повинні  бути нотаріально засвідчені, а засновницькі договори – нотаріально посвідчені.  У  випадках,  які  передбачені   законом,   установчі документи повинні бути погоджені з відповідними органами державної влади.
 Внесення змін  до  установчих  документів   юридичної   особи
оформляється   окремим   додатком   або   викладенням   установчих
документів у новій редакції.  На  титульній  сторінці  додатка  до
установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що
зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних  установчих
документів.
 Установчі    документи   (установчий   акт,   статут   або
засновницький договір,  положення) юридичної особи повинні містити
відомості,  передбачені законом. Відповідальність за відповідність
установчих  документів  законодавству несуть засновники (учасники)
юридичної особи.
       Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб,
які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком
України,  іншими  органами  державної влади, подаються з відміткою
про  їх  погодження відповідно Національним банком України, іншими
органами державної влади.
 
Статтею 53 Закону України „ Про державний бюджет України на 2010 рік" становлені такі розміри мінімальної заробітної плати на  2010 рік :
• з 1 січня 2010 року –  869 грн. ;
• з 1 квітня 2010 року – 884 грн. ;
• з 1 липня 2010 року – 888 грн. ;
• з 1 жовтня 2010 року –  907 грн. ;
• з 1 грудня 2010 року – 922 грн.
 Статутні фонди новостворених господарських товариств (товариства з обмеженою відповідальністю,товариства з додатковою відповідальністю, акціонерні товариства),для яких  чинним законодавством передбачено формування статутного фонду, повинні бути сформовані з врахуванням нових розмірів мінімальної заробітної плати з дати набрання чинності відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

 3. У випадках,  що передбачені законом,  крім документів,які передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається (надсилається) копія  рішення  органів  Антимонопольного  комітету України  або  Кабінету  Мініст-рів  України  про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

 4. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.
ВДК у Великоберезнянському районі 
ЗКПО 22108123 Розрахунковий рахунок №31414512700037 МФО 812016
170,00 грн.Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичної особи.

 5. У разі, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи, крім документів, які передбачених частинами першою-четвертою, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.

 6. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частинами першою-четвертою, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

 7. У разі державної  реєстрації  юридичної  особи,  для  якої законом   встановлено  вимоги  щодо  формування  статутного  фонду (статутного  або  складеного  капіталу),  крім   документів,   які передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається документ,  що  підтверджує  внесення  засновником   (засновниками) вкладу  (вкладів)  до  статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

8. У разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств крім документів, які передбачені частинами першою-четвертою, додатково подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

9. У разі державної реєстрації селянського (фермерського) господарства крім документів, які передбачені частинами першою-четвертою , додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

  10. У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частинами першою-четвертою, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, легалізований  у встановленому порядку.

 11. Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.
      
 Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочі дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

      Перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має  намір стати підприємцем (стаття 42 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”).

     1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або уповноважена нею особа (далі - заявник),  повинна подати особисто (надіслати  рекомендованим  листом  з описом вкладення) державному реєстратору за місцем проживання такі документи:
• заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма №10). Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими   літерами.  Якщо  документи  надсилаються  державному реєстратору   рекомендованим   листом,   справжність  підпису    заявника    на реєстраційній картці (заяві, повідомленні)повинна бути нотаріально засвідчена;
• копію довідки  про  включення  заявника до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів;

• документ, що підтверджує  внесення  реєстраційного  збору  за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

ВДК у Великоберезнянському районі  ЗКПО 22108123 Розрахунковий рахунок №31414512700037 МФО 812016
34,00 грн. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 
  
• нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

     2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем  повинна подати виключно особисто:
• заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма №10). Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими   літерами. 
• документ, що підтверджує  внесення  реєстраційного  збору  за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

ВДК у Великоберезнянському районі  ЗКПО 22108123
Розрахунковий рахунок №31414512700037 МФО 812016
34,00 грн.Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 

   3. Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, або уповноваженою ним особою , державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.
             Строк державної реєстрації фізичної особи – підприємця не повинен перевищувати два робочі дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

               За І-ше півріччя 2010 року зареєстровано  8 юридичних осіб  та 61 фізичну особу – підприємця.
              Крім того, взято на облік одну юридичну особу та одну фізичну особу-підприємця.
              Із зареєстрованих та взятих на облік, 38 фізичних осіб – підприємців підприємницьку діяльність здійснюють в оптовій та роздрібній торгівлі , посередництві в торгівлі; 16 - в сфері послуг (колективних, громадських та особистих послуг, послуг юридичним особам); по 4 – в громадському харчуванні (кафе) та обробній промисловості.
     
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА