Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
                                               З АТВЕРДЖЕНО
                                            Наказом Великоберезнянського
                                            районного управління юстиції
                                            від 20.10.2011 року №107/01-06

 


ГРАФІК РОБОТИ  ГРОМАДСЬКОЇ  ПРИЙМАЛЬНІ З НАДАННЯ

БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

 

№п/п

День прийому

Прізвище, ім»я, по батькові працівника

Місце роботи та посада

Час роботи

1

Кожний четвер

Стульба Мар»яна Іванівна

Головний спеціаліст Великоберезнянського районного управління юстиції (завідувач)

З 09 до 17 години (перерва з 13 до 14 години)

2

Кожний понеділок

Шукаль Василь Михайлович

Начальник Великоберезнянського районного управління юстиції

З 09 до 13 години

3

Кожна п»ятниця

Шелевер Наталія Василівна

Провідний спеціаліст відділу ДВС

З 09 до 18 години (перерва з 13 до 14 години)

4

Кожна середа

Гайданка Інна Михайлівна

Головний спеціаліст відділу ДРАЦС

З 09 до 18 години (перерва з 13 до 14 години)

5

Кожний понеділок

Гончар Тетяна Михайлівна

Завідуюча Великоберезнянською державною нотаріальною конторою

З 14 до 18 години


* Громадська приймальня працює за адресою – смт. В.Березний, вул.Шевченка, 28, І-й поверх (приміщення районного управління юстиції та держнотконтори), тел. 21-4-04
        
                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                  Наказом Великоберезнянського
                                               районного управління юстиції
                                                 від 20.10.2011 року №107/01-06


ПОРЯДОК
 роботи громадської приймальні Великоберезнянського районного управління юстиції з надання  безоплатної первинної правової допомоги
 
                      I. Загальні положення .

     1.1. Громадська  приймальня Великоберезнянського районного управління юстиції  з  надання безоплатної первинної правової допомоги (далі  -  Приймальня)  створюється  для  надання  Великоберезнянським районним управлінням юстиції   (далі - управління) безоплатної первинної  правової   допомоги   особам,   які  перебувають   під юрисдикцією України.

     1.2. Приймальня утворюється за рішенням начальника районного управління юстиції.

     1.3. Основною   метою   діяльності   приймальні   є  сприяння забезпеченню правового  захисту  конституційних  прав,  свобод  та інтересів громадян органами виконавчої влади,належної реалізації Закону України "Про безоплатну правову допомогу" .

     1.4. Приймальня здійснює такі види правової допомоги:
     надання правової інформації;
     надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
     складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
     надання допомоги  в  забезпеченні  доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

     1.5. Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах:
     верховенства права;
     законності;
     доступності безоплатної правової допомоги;
     забезпечення якості безоплатної правової допомоги.

                      II. Організація роботи та порядок особистого прийому осіб.
 
     2.1. Роботу  Приймальні забезпечує,  організовує та контролює завідувач,  який   призначається   керівником   Органу   з   числа висококваліфікованих  працівників,  які  можуть  чітко  й доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації  прав  і  свобод  людини  і  громадянина  та  виконання обов'язків.
     Для належної роботи Приймальні керівник Органу виділяє окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.

     2.2. Прийом  осіб,  які  потребують   безоплатної   первинної правової  допомоги,  проводиться  постійно  в  установлені  дні та години.

     2.3. Графік роботи Приймальні (додаток 1) та  Порядок  роботи громадської  приймальні з надання  безоплатної  первинної правової допомоги оприлюднюються у місцевих засобах масової  інформації,  а також  вивішуються в приміщенні,  у якому розміщена Приймальня,  у місцях, зручних для вільного огляду.
 
     2.4. Реєстрація   особистого   обліку   прийому   осіб,   які звертаються  до  Приймальні,  здійснюється за допомогою журнальної форми  реєстрації   ,  а  за   наявності   відповідного технічного обладнання - комп'ютерної реєстрації.
 
     2.5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх  звернення  з  урахуванням  часу  роботи Приймальні.
 
     2.6. Несвоєчасний початок приймання осіб,  які звернулися, та його припинення раніше  встановленого  часу  без  поважних  причин неприпустимі.

     2.7. Для  забезпечення  ефективної роботи Приймальні  начальник управління за поданням  завідувача  залучає  працівників  органу,  при якому  створена Приймальня,  до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.
 
     2.8. Якщо під час особистого прийому  встановлено,  що  особа потребує   надання   безоплатної   вторинної   правової  допомоги, працівник,   який   проводить   особистий   прийом,   зобов'язаний роз'яснити  їй  порядок  подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

     2.9. Особа має право на оскарження дій працівника  Приймальні у  керівника  Приймальні   або  ж  у   начальника управління, при якому створена  Приймальня.  Керівник розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень.

               III. Порядок розгляду звернень осіб.
 
     3.1. Звернення  про  надання  одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу I цього Порядку,  надсилаються  або подаються  особами  безпосередньо  до Приймальні  управління юстиції,  при якому вона створена, відповідно до компетенції.
 
     3.2. Звернення про надання одного з  видів  правових  послуг, визначених  пунктом  1.4  розділу  I цього Порядку,  що стосуються осіб,  визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

     3.3. Великоберезнянське районне управління юстиції, у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого  з  видів  правових  послуг, визначених  пунктом  1.4  розділу  I цього Порядку,  з питань,  що віднесені до  їх  повноважень,  зобов'язане  надати  такі  послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.

     3.4. Якщо  у  зверненні  особи  міститься  лише  прохання про надання відповідної правової  інформації,  така  правова  допомога надається не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання звернення.

     3.5. Великоберезнянському районному управлінню юстиції ,забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу  I  цього  Порядку,  та  за  видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено  законодавством  для  реалізації  прав  і свобод людини і громадянина.

     3.6. Якщо  питання,  порушені  у  зверненні,  не  належать до компетенції  управління юстиції та його структурних підрозділів  та  до приймальні  якого надійшло  звернення особи,  управління  протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це  звернення  до  відповідного  Органу  та повідомити про це особу, яка подала звернення.
 
     3.7. Якщо  під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги,  управління ,  зобов'язане  роз'яснити особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

     3.8. Звернення,  що не стосуються надання первинної  правової допомоги,  розглядаються  в порядку,  встановленому законодавством про звернення громадян.

     3.9. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право:
     одержувати безоплатно для здійснення завдань,  покладених  на Приймальню,  необхідну інформацію від державних органів,  установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;
     користуватися нормативно-правовою   базою,   яка   наявна  та підтримується у контрольному стані у відповідному органі;
     на заохочення  начальником управління  за сумлінне виконання своїх обов'язків;
     направляти особу  до  Органу,  до  компетенції якого належить вирішення питання;
     начальник управління,  при якому створена Приймальня,  за поданням завідувача   Приймальні   може   залучати   спеціалістів   органів виконавчої   влади   Автономної  Республіки  Крим,  територіальних органів центральних органів  виконавчої  влади,  місцевих  органів виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних підприємств,  установ,  організацій (за  їх  згодою)  до  розгляду питань, що належать до їх компетенції.

     3.10. Працівники Приймальні зобов'язані:
     здійснювати прийом   громадян   у   приміщеннях,   визначених  начальником управління, згідно із затвердженим графіком роботи;
     дотримуватись порядків особистого прийому  осіб  та  розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;
     вести журнал реєстрації особистого обліку прийому  осіб,  які звернулись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;
     дотримуватись Конституції  України,  Закону України  "Про  безоплатну  правову  допомогу"  ,  інших нормативно-правових  актів  та  міжнародних  договорів,  згода  на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
     не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;
     приймати осіб,  які  звернулися до Приймальні,  та розглядати порушені ними питання;
     консультувати особу  про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;
     дотримуватись етичних  норм,  бути  коректним  і  ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;
     повідомляти керівників  відповідних  установ,  підприємств та організацій за погодженням з  начальником управління , при якому створена Приймальня,  у  разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства;
     не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб,  що стала їм відома під час надання правової допомоги;
     не допускати  застосування  привілеїв  чи обмежень до осіб за ознаками раси,  кольору шкіри,  політичних,  релігійних  та  інших переконань,  статі,  етнічного  та  соціального походження,  місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

     3.11. Працівники   Приймальні   згідно   із    законодавством відповідальні:
     за якість та повноту наданої правової допомоги;
     за схоронність    документів,   які   стосуються   діяльності Приймальні.

 

<<повернутись
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА