Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Відділ охорони  здоров’я
Поштовий індекс, адреса: 89000, Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Штефаника, 71

МАРКОВИЧ

Василь Михайлович

Начальник відділу

8(03135) №2-15-02

Приймальна

 

8(03135) № 2-12-06

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

від _15.02.06_ № _50_

 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про відділ охорони здоров’я Великоберезнянської районної державної адміністрації

 

1.                   Відділ охорони здоров’я Великоберезнянської районної державної адміністрації /далі-відділ/ є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації та управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації.

2.                   Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я, наказами управління охорони здоров’я облдержадміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації,  рішеннями районної ради, прийнятими в межах її компетенції, а також цим Положенням.

3.                   Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я;

прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;

організація надання медико-санітарної допомоги населенню, робота органів медико-соціальної експертизи;

забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв і вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища та санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;

здійснення керівництва, закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація їх матеріально-фінансового забезпечення.

4.                   Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевих бюджетів, подає їх на розгляд районної державної адміністрації та забезпечує їх виконання;

у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

вивчає стан здоров’я населення, вживає заходів для запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

в установленому законодавством порядку надає управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації необхідні інформацію, документи та матеріали;

здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я всіх форм власності;

організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форм власності, виробництво і якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров’я;

організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризацію) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, осіб, евакуйованих і відселених із зон відчуження, і тих, які проживають на радіаційно-забруднених територіях;

готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров’я, і подає їх на розгляд районної державної адміністрації;

визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

подає пропозиції та погоджує проекти планів приватизації  закладів охорони здоров’я;

здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території району;

здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, що утримується за рахунок коштів районного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних і трудових ресурсів;

сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впроваджує в практику наукові досягнення та передовий досвід в галузі охорони здоров’я;

забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових і гігієнічних знань серед населення;

вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози їх розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку району;

проводить підготовку до державної акредитації комунальних закладів охорони здоров’я;

разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів, визначення їх режиму;

сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;

організовує правове виховання працівників галузі, роз’яснення законодавства про охорону здоров’я;

визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров’я, формує замовлення на їх підготовку, здійснює в установленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;

організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху автотранспортних засобів і засобів протипожежного захисту закладів охорони здоров’я;

організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров’я;

проводить роботу, пов’язану з розробленням  і здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я;

здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони  здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності;

виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на районну державну адміністрацію завдань у галузі охорони здоров’я.

5.                   Відділ має право:

 давати обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень  незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом;

залучати спеціалістів  інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому чинним законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

використовувати в установленому законодавством порядку кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами для розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій;

в установленому порядку створювати, реорганізувати та ліквідовувати заклади охорони здоров’я.

6.                      Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

7.                   Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації.

Начальник має головного спеціаліста відділу та головного бухгалтера районної лікарні.

8.                   Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань перед головою районної державної адміністрації, визначає ступінь відповідальності головного спеціаліста відділу та керівників структурних підрозділів відділу;

видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи відділу і функціональні обов’язки його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання відділу;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи і баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

має право брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на відділ у відповідних засобах масової інформації.

9.                      Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу,  в ньому може утворюватися медична Рада у складі начальника відділу (голова), його заступників за посадою (заступник голови ради), а також інших працівників відділу.

Членом медичної Ради управління за посадою  є також головний державний санітарний лікар району.

До складу медичної Ради можуть входити керівники інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (за згодою) та працівники закладів охорони здоров’я.

Склад медичної Ради затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

Рішення медичної Ради проводяться  в життя наказами.

10.                  Відділ утримується за рахунок коштів бюджету, які виділяються на утримання районної державної адміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки  на утримання відділу визначає голова районної державної адміністрації в межах виділених їй асигнувань.

Кошторис доходів та видатків, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після попередньої їх експертизи в головному фінансовому управлінні облдержадміністрації.

11.                  Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного  Герба України із своїм найменуванням.

 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА