Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Відділ охорони  здоров’я
Поштовий індекс, адреса: 89000, Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Штефаника, 71

СИРОХМАН

Вікторія Іванівна

Начальник відділу

8(03135) №2-15-02

Приймальна

 

8(03135) № 2-12-06

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

_06.04.2018_ № __81__

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ охорони здоров’я Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області

 

1.Загальні положення

Відділ охорони здоров’я Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, входить до її складу, забезпечує в районі виконання покладених на нього завдань. Підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я, наказами департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, а також цим Положенням.

 

2.Основні завдання відділу:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я району.

2.2. Управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення.

2.3. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я району та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

2.4. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемії.

2.5. Забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.

 

3. Відділ відповідно до визначених повноважень

виконує такі функції:

3.1. Здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров’я, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я району та забезпечує контроль за їх діяльністю.

3.2. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та подає їх на розгляд районної державної адміністрації та забезпечує їх виконання.

3.3. У межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

3.4. Вивчає стан здоров’я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей.

3.5. У встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації необхідну інформацію, документи та матеріали.

3.6. Готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації подає їх на розгляд районної державної адміністрації.

3.7. Організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров’я.

3.8. Організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та осіб, евакуйованих та відселених із зон відчуження;

3.9. Визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту.

3.10. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території району.

3.11. Здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування.

3.12. Здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

3.13. Здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території району.

3.14. Сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я.

3.15. Вносить пропозиції райдержадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я для місцевих потреб за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування.

3.16. Укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення району та здійснює контроль за їх виконанням.

3.17. Забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я району.

3.18. Забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових і гігієнічних знань серед населення.

3.19. Вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку району.

3.20. Разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів, визначення їх режиму.

3.21. Сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян.

3.22. Проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення району, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

3.23. Вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я в районі.

3.24. Організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров’я.

3.25. Прогнозує потребу закладів охорони здоров’я району у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на їх підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я.

3.26. Забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням.

3.27. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.28. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.29. Організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.

3.30. Організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.31. Забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров’я.

3.32. Проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання.

3.33. Сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.34. Бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

3.35. Забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

3.36. Разом з структурними підрозділами райдержадміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я.

3.37. Інформує населення району через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів і про проведення запобіжних та профілактичних заходів.

3.38. Cприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і впливом на їх здоров’я тютюнового диму.

3.39. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

3.40. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

3.41. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові  райдержадміністрації.

3.42. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.43. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.44. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.45. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.46. Забезпечує захист персональних даних.

3.47. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я.

3.48. Розглядає питання та вносить відповідне подання до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та районної державної адміністрації щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я району заохочувальними відзнаками, запроваджує інші форми заохочення їх праці.

3.49. Здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками  закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування.

3.50. Виконує інші функції пов’язані з реалізацією покладених на відділ охорони здоров’я райдержадміністрації завдань у сфері охорони здоров’я.

 

4. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань,

 що визначені, має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодження з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі охорони здоровя.

4.4. Користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

5. Взаємодія відділу з іншими органами влади

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання  покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6. Керівництво

6.1. Відділ охорони здоров’я очолює начальник.

6.2. Начальник відділу охорони здоров’я призначається на посаду і звільняється із посади головою райдержадміністрації у порядку встановленому законодавством за погодженням з департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації. Начальник відділу охорони здоров’я є державним службовцем посад державної служби категорії „Б”.

6.3. Начальник відділу охорони здоров’я:

6.3.1. Здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.

6.3.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про структурний підрозділ.

6.3.3. Затверджує положення про підпорядковані йому відділи, посадові інструкції працівників відділу охорони здоров’я та розробляє обов’язки між ними.

6.3.4. Планує роботу відділу охорони здоров’я, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

6.3.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу охорони здоров’я.

6.3.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

6.3.7. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

6.3.8. Представляє інтереси відділу охорони здоров’я у відносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, Міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.

6.3.9. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпляють права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.

6.3.10. Подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу охорони здоров’я райдержадміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

6.3.11. Розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису відділу охорони здоров’я.

6.3.12. Затверджує розпис доходів і видатків відповідного районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

6.3.13. Начальник відділу охорони здоров’я, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби у відділі охорони здоров’я.

6.3.14. Здійснює добір кадрів.

6.3.15. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу охорони здоров’я райдержадміністрації.

6.3.16. Організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії „В” у відділі охорони здоров’я, забезпечує прозорість і обєктивність таких конкурсів.

6.3.17. Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади категорії „В”, звільняє з таких посад.

6.3.18. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

6.3.19. Присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорії „В” у відділі охорони здоров’я.

6.3.20. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу охорони здоров’я.

6.3.21. Забезпечує дотримання працівниками відділу охорони здоров’я правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.3.22. Здійснює інші повноваження, визначені Законом.

6.4. Накази начальника відділу охорони здоров’я, що суперечать Конституції та Законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, може бути скасовані головою райдержадміністрації або директором департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

 

7. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Відділ охорони здоров’я є неприбутковою організацією і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.2. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

7.3. Відділ охорони здоров’я є юридичною особою публічного права. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зарахування до доходу бюджету.

7.4. Відділ охорони здоров’я має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та свої найменування, власні бланки.

7.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу охорони здоров’я визначає голова райдержадміністрації в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

7.6. Штатний розпис та кошторис відділу охорони здоров’я затверджується в установленому порядку.

 

 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА