Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 Відділ культури і туризму
Поштовий індекс, адреса: 89000, Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27

 

 

Начальник відділу

8(03135) 2-15-73

ДАНИЛАШ

Оксана Василівна

Спеціаліст І категорії

8(03135) 2-15-73

Приймальна

 

8(03135)  2-15-73

8(03135)  2-22-92

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

         Розпорядження голови

державної адміністрації

         від __27.11.07_№__436_

Тимчасове Положення

про відділ культури і туризму Великоберезнянської районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

Відділ культури і туризму Великоберезнянської  районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації,  що утворюється відповідно головою райдержадміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації та відповідним управлінням обласної державної адміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, прийнятими в межах її повноважень, а також цим  Положенням.

Відділ здійснює координацію діяльності у сфері культури і мистецтв, туристичної, екскурсійної, рекреаційної, санаторно-курортної та оздоровчої  діяльності підприємств і організацій, незалежно від форм власності, що розташовані на території району, з метою найбільш ефективного використання їх потенціалу для потреб культурно-духовного та соціально-економічного розвитку району.

2. Основними завданнями відділу є:

забезпечення на території району реалізації державної політики з питань  охорони культурної спадщини;

здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері мистецької, музейної, культурно-освітньої та бібліотечної справи, кінематографії;

забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють у сфері культури і мистецтва на території району;

створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення;

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

участь у формуванні державної політики у сфері туризму та рекреації, забезпечення її реалізації;

розроблення комплексних і цільових програм розвитку туризму та рекреації в районі, організаційне забезпечення їх реалізації;

координація діяльності зацікавлених організацій та кооперування коштів, спрямованих на реалізацію туристичних та рекреаційних програм;

розроблення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази об'єктів, споруд туристичного та рекреаційного призначення, утримання їх у належному стані, дотримання вимог щодо збереження підприємствами сфери туризму та рекреації навколишнього природного та історико-культурного середовища, залучення до цієї роботи інвесторів;

сприяння створенню нових підприємств та організацій, розвитку     конкуренції, формуванню позабюджетних фондів, утворених в регіоні, з метою розвитку туризму та рекреації;

контроль, у межах своїх повноважень, діяльності суб'єктів підприємництва, що здійснюють туристичну та рекреаційну діяльність;

розширення співробітництва між районами, областями та регіонами країни у сферах туризму та рекреації.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореогра­фічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіно- і фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, придбанню та розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва;

здійснює державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури та мистецтв закладами, підприємствами і організаціями культурно-мистецької сфери;

подає пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району проектів місцевого бюджету;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку району;

готує пропозиції щодо створення в районі сприятливих умов для розвитку інфраструктури кіно- і відеомережі та кіно- і відеопрокату, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері і подає їх на розгляд держадміністрації та управління культури обласної держадміністрації;

розробляє проекти цільових і комплексних програм розвитку культури та мистецтв у районі і подає їх на розгляд голови держадміністрації;

надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької сфери;

проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища району, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території району;

веде облік, забезпечує охорону, реставрацію пам'яток історії та культури, що знаходяться на території району;

здійснює контроль за збереженням пам'яток історії та культури, що знаходяться на території району і включені до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;

організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;

сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання в районі, а також формуванню естетичних смаків населення;

вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжміських (міжрайонних) культурних зв'язків відповідно до законодавства;

сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій;

здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних закладах, на підприємствах і в організаціях культурно-мистецької сфери;

організовує проведення мистецьких аукціонів, лотерей, виставок-продажів;

подає управлінню культури обласної держадміністрації, пропозиції щодо відзначення працівників відділу державними нагородами, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;

сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств організацій культурно-мистецької сфери;

бере участь у формуванні державної політики у сферах туризму та рекреації, забезпечує її реалізацію на рівні району, здійснює загальне керівництво суб'єктами у сферах туризму та рекреації;

розробляє комплексні та цільові програми розвитку туризму та рекреації в районі,  організовує  роботу, пов'язану з їх реалізацією, розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації та управління  по туризму та курортах облдержадміністрації проекти, плани, пропозиції щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення;

координує свою роботу із структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідними органами місцевого самоврядування, а також співпрацює з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян;

бере участь у паспортизації, атестації, сертифікації туристичних та рекреаційних комплексів з метою доведення їх послуг до рівня вітчизняних і міжнародних стандартів;

здійснює контроль за станом і розвитком туризму та рекреації, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм та заходів, спрямованих на розвиток туризму та рекреації в районі;

         контролює дотримання суб'єктами туристичної та рекреаційної діяльності законодавства України; розгляд скарг, пропозицій, звернень юридичних та фізичних осіб щодо недоліків роботи сфер поліпшення діяльності та інформування органів виконавчої влади вищого рівня для вжиття необхідних заходів з метою їх усунення;

надає суб'єктам туристичної та рекреаційної діяльності на території району консультаційної, методичної та практичної допомоги;

допомоги підприємствам та організаціям з питань проектування, будівництва, реконструкції туристичних та рекреаційних об'єктів, утримання їх у належному стані;

контролює дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління райдержадміністрації, законодавства України під час реалізації державної політики у сферах туризму та рекреації;

координує діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності, розташованих на території району, зацікавлених у розвитку фізичного туризму та рекреації, та здійснює роботу із залученням позабюджетних коштів на реалізацію програм і заходів, спрямованих на розвиток туризму та рекреації;

сприяє проведенню, спільно із зацікавленими організаціями, заходів з метою більш ефективного використання матеріальної бази санаторіїв і курортів району;

сприяє організації, в установленому порядку, інформаційно-пропагандистської, видавничої діяльності з питань туризму та рекреації;

вивчає передовий досвід у сферах туризму та рекреації, узагальнює та поширює його; рецензує методичну та іншу літературу про туристичну та рекреаційну діяльність;

вивчає потребу фахівців у сферах туризму та рекреації, організовує підвищення їх кваліфікації;

вивчає та узагальнює практику випуску друкованих та інших рекламних матеріалів про об'єкти туризму та рекреації;

подає облдержадміністрації пропозиції щодо інвестування розвитку туризму та рекреації в районі, умов оподаткування, одержання пільгових кредитів;

веде облік суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги населенню у сферах туризму та подає управлінню по туризму та курортах облдержадміністрації пропозиції щодо надання їм ліцензій на здійснення туристичної діяльності;

сприяє суб'єктам туристичної та   рекреаційної діяльності установленні і розширенні зовнішньоекономічних зв'язків, прикордонного співробітництва;

здійснює контроль за цільовим використанням і технічним станом об'єктів туристичної та рекреаційної спрямованості в районі;

забезпечує своєчасний розгляд у встановленому порядку скарг, пропозицій, звернень юридичних та фізичних осіб щодо недоліків роботи галузі, поліпшення діяльності і вжиття необхідних заходів з метою їх усунення.

4.             Відділ має право:

залучати спеціалістів інших підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій інформацію та інші матеріали, а від  місцевих  органів державної статистики - безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

створювати творчі тимчасові колективи, групи для проведення підготовки програм і проектів розвитку культури, мистецтва, туризму та рекреації в районі;

здійснювати облік підприємств та організацій, що займаються туристичною та рекреаційною дальністю в районі, аналіз її ефективності, ведення обліку іноземних партнерів, які працюють з туристичними та рекреаційними організаціями району;

організовувати і брати участь у переговорах з іноземними партнерами з питань розвитку культури, мистецтва, туризму та рекреації.

5.                До складу відділу входить сектор туризму, який у своїй діяльності керується цим положенням та положенням про сектор.

6.                Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням із начальником управління культури та начальником головного управління європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму обласної державної адміністрації.

Завідувач сектором туризму призначається на посаду головою райдержадміністрації за погодженням із начальником відділу культури і туризму райдержадміністрації та начальником головного управління  європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму обласної державної адміністрації.

Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників відділу;

подає райдержадміністрації на затвердження положення про відділ, його структуру та розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

подає райдержадміністрації на затвердження штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Призначає на посади та звільняє з посади працівників відділу, крім державних службовців.

7.       Накази начальника відділу, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції.

8.       Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджує голова райдержадміністрації.

9.       Відділ є юридичною особою, має рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменування
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА