Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 Відділ культури і туризму
Поштовий індекс, адреса: 89000, Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27

 

ГЛОДАН

Неля Миколаївна

 

 

Начальник відділу

8(03135) 2-15-73

РИТЧЕНКО-ФЕТЬКО

Галина Василівна

 

РЕВТА

Богдана

головний спеціаліст

 

 

головний спеціаліст

8(03135) 2-15-73

 

8(03135)  2-15-73

8(03135)  2-22-92

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

__13.04.2018__ № _89_

 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури Великоберезнянської районної державної 
адміністрації Закарпатської області
 

1. Загальні положення

Відділ культури Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області (далі - відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, входить до її складу, підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітній і підконтрольний управлінню культури обласної державної адміністрації, забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

Відділ забезпечує виконання на території району реалізації державної політики у сферах кінематографії, культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав меншин.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, прийнятими у межах їх повноважень, а також Положенням про відділ.

 

2. Основні завдання відділу:

2.1. Реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

2.2. Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.

2.3. Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

2.4. Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин.

2.5. Захист прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини.

2.6. Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту.

2.7. Участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

 

3.Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

3.3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах району та вживає заходів щодо усунення недоліків.

3.4. Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

3.5. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.6. Створює умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури.

3.7. Сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини; захисту прав споживачів культурного продукту; централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів.

3.8. Сприяє збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел, проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини, діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, охорони культурної спадщини, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини.

Проводить аналіз         потреби у працівниках у сфері культури та охорони культурної спадщини.

3.9. Подає управлінню культури облдержадміністрації пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини.

3.10. Занесення інформації до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів; об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього; відповідної території до списку історичних населених місць України.

3.11. Бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм; реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури та охорони культурної спадщини; організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо; надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини.

3.12. Здійснює:

координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління райдержадміністрації, суб'єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та охорони культурної спадщини.

3.13. Контролює:

стан дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно-відео-мережі;

збереження музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.

3.14. Забезпечує:

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію про програми та проекти змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

дотримання режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю.

3.15. Надає висновки щодо:

відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, виконання яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини;

відчуження або передачі пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

відведення та надання земельних ділянок, зокрема, для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, визначених управлінням культури облдержадміністрації;

інформує управління культури облдержадміністрації про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.

3.16. Організовує:

розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури та охорони культурної спадщини;

видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України „Про охорону культурної спадщини” дозволів або з відхиленням від них;

укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини в межах повноважень, делегованих управлінням відповідно до Закону;

застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України „Про охорону культурної спадщини”;

вживає заходи щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

подає управлінню культури облдержадміністрації відомості про проведення гастрольних заходів;

сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;

роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

4. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань,

що визначені, має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів, апарату райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи у відповідній галузі.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.5. Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

 

5. Взаємодія відділу з іншими органами влади

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6. Організаційно-розпорядча діяльність відділу

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням культури облдержадміністрації у встановленому законодавством порядку. Начальник відділу є державним службовцем посад державної служби категорії „Б”.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

6.2.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ.

6.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

6.2.4. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6.2.5. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи.

6.2.6. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

6.2.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

6.2.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

6.2.9. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, управлінням культури облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва райдержадміністрації.

6.2.10. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.

6.2.11. Подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

6.2.12. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу.

6.2.13. Начальник відділу, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює виключно законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби у цьому відділі.

6.2.14. Здійснює добір кадрів.

6.2.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

6.2.16. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу культури райдержадміністрації.

6.2.17. Організовує проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби категорії „В” у відділі, забезпечує прозорість, об’єктивність таких конкурсів.

6.2.18. Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорії „В”, звільняє з таких посад.

6.2.19. Присвоює ранги державного службовця, які займають посаду державної служби категорії „В” у відділі.

6.2.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

6.2.17. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.2.18. Здійснює інші повноваження визначені законом.

6.3. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України та законам України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, або начальником управління культури облдержадміністрації.

 

7. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Відділ є неприбутковою організацією і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.2. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

7.3. Відділ є юридичною особою публічного права. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

7.4. Відділ має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

7.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

7.6. Штатний розпис та кошторис відділу затверджуються в установленому законодавством порядку.

 

              
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА