Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Відділ  освіти

Поштовий індекс, адреса: 89000, Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27

ЛАДАНІ 

Владислав Олександрович

Начальник відділу

8(03135) №2-19-41

Приймальна

 

8(03135) № 2-19-41

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

державної адміністрації

_24.04.2018_ № __99__

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Великоберезнянської

районної державної адміністрації Закарпатської області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.2. Відділ у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією.

1.3. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, підконтрольний департаменту освіти і науки обласної державної  адміністрації.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також  цим Положенням.

 

2. Основні завдання відділу

 

Відділ освіти виконує такі завдання:

2.1. Бере участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, науково-технічної, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності.

2.2. Забезпечує розвиток системи освіти з метою формування  гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

2.3. Визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти.

2.4. Створює у межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти.

2.5. Створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.

2.6. Забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також у межах своїх повноважень – за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

2.8. Координує діяльність закладів освіти, організацію роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

2.9. Здійснює управління закладами освіти району, що є комунальною власністю.

2.10. Забезпечує у межах компетенції моніторинг у сфері освіти в районі, захисту інтелектуальної власності.

2.11. У межах повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності.

2.12. У межах повноважень бере участь в інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів.

2.13. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм  позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

2.14. Бере участь у межах повноважень у реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту, забезпечує пропаганду здорового способу життя.

2.15. У межах повноважень бере участь у міжнародному співробітництві з питань освіти.

2.16. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

2.17. Створює належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, яка навчається, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів.

2.18. Здійснює нормативно-правове та методичне забезпечення функціонування закладів освіти.

2.19. Забезпечує учнів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками й навчальними посібниками.

2.20. Сприяє у здійсненні, в установленому порядку, ліцензуванню закладів освіти району.

2.21. Забезпечує функціонування системи атестації педагогічних кадрів та сприяє підвищенню їх кваліфікації.

2.22. Здійснює заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти, інших учасників навчально-виховного процесу та вживає заходів до поліпшення матеріальних умов учнів, вихованців, працівників освіти.

2.23. Здійснює замовлення, видачу і облік документів про освіту державного зразка.

2.24. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти району.

2.25. Подає на розгляд районній державній адміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо створення та реорганізації освітніх установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету.

2.26. Здійснює заходи із підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів загальної середньої освіти району.

2.27. Надає в установленому порядку державну підтримку дитячим, молодіжним та іншим громадським організаціям, у тому числі фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання державних програм і заходів з питань освіти, молоді, фізичної культури та спорту; забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку фізичної культури і спорту.

2.28. Сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

2.29. Організовує й проводить фізкультурно-спортивні заходи серед учнів, широких верств населення з метою залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

2.30. Сприяє міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

2.31. Організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю відділу освіти, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються.

2.32. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

2.33. Забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції і контроль за їх здійсненням у підрозділах, що належать до сфери його управління.

2.34. Контролює діяльність установ, що належать до сфери його управління.

2.35. Організовує планово-фінансову роботу в установах, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.36. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

2.37. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням.

 

3. Відділ відповідно до завдань здійснює:

 

3.1. Виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації, наказів департаменту науки і освіти обласної державної адміністрації.

3.2. Координацію роботи районного методичного кабінету, групи господарського обслуговування, централізованої бухгалтерії, інших структурних підрозділів, а також підприємств, установ та організацій, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, з питань навчання і виховання дітей дошкільного та шкільного віку.

3.3. У межах повноважень ? аналіз стану освіти, участь у розвитку мережі закладів освіти району, створення закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.

3.4. Проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів закладів, ведення обліку і складання звітів із цих питань у межах своєї компетенції.

3.5. Вжиття заходів щодо надання навчальними закладами належного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

3.6. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; упровадження в практику освітніх і наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

3.7. Упровадження у практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти.

3.8. Формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту.

3.9. Проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

3.10. Співпрацю з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

3.11. Організацію діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

3.12. Контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів та установ.

3.13. У межах повноважень ? заходи для активізації творчості та винахідницької діяльності, створення належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, враховуючи потреби району, вжиття заходів щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства.

3.14. Розгляд питань та внесення в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці.

3.15. Забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вжиття заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

3.16. Підготовку та подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти.

3.17. Подання пропозицій про налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення закладів освіти.

3.18. У межах повноважень координацію заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді.

3.19. Забезпечення разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

3.20. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів.

3.21. Забезпечення у межах своїх повноважень заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

3.22. Проведення серед населення інформаційної, роз’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції.

3.23. Забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням.

3.24. Надання в установленому порядку адміністративних послуг.

3.25. Внесення пропозицій до проекту районного бюджету, забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів. Організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх фінансовому управлінню райдержадміністрації. Здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

3.26. Розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законодавством випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку.

3.27. Участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

3.28. Участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

3.29. Участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

3.30. Підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації.

3.31. Забезпечення у межах своїх повноважень організації і активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів.

3.32. Порушення в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.

3.33. Сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

3.34. Виконання програм, які спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді.

3.35. Розробка пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

3.36. Залучення громадських організацій фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжних, дитячих та інших громадських та благодійних організацій до виконання соціальних програм, здійснення відповідних заходів, проведення змагань.

3.37. Сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

3.38. Комплектування складу збірних команд району за видами спорту і забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня.

3.39. Здійснення контролю за діяльністю дитячої юнацької спортивної школи району.

3.40. Сприяння збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вжиття заходів для зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.

3.41. Здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

3.42. Надання суб'єктам господарювання консультаційно-методичної допомоги з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

3.43. Затвердження положення про змагання та проведення районних змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.44. Забезпечення проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.45. Підготовку (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.46. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.47. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.48. Інформування населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень.

3.49. Виконання повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування.

3.50. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.51. Організацію роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.52. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.53. Участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.54. Проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання.

3.55. Забезпечення захисту персональних даних.

3.56. Забезпечення інших, передбачених законом, повноважень.

4. Відділ для здійснення повноважень  та виконання

завдань, що визначені, має право:

 

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій                                      (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань            (за згодою).

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі освіти, фізичної культури та спорту та роботи з молоддю.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.5. Представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

5. Взаємодія з іншими органами влади

 

5.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, департаментом освіти і науки облдержадміністрації, а також з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

6. Організаційно-розпорядча діяльність

 

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом освіти і науки облдержадміністрації.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у ньому.

6.2.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ, його структуру.

6.2.3. Затверджує положення про структурні одиниці відділу.

6.2.4. Структурними одиницями відділу є:

1) районний методичний кабінет загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти – для організації науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період, який є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами. Відділ освіти здійснює фінансування методкабінету, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує їх господарське обслуговування;

2) інклюзивно-ресурсний центр – для організації роботи щодо забезпечення реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження - який діє відповідно до власного Статуту;

3) логопедичний пункт – для усунення різних порушень усної і писемної мови та запобігання різних відхилень мовного розвитку учнів;

4) централізована бухгалтерія – для організаційного забезпечення системи управління фінансами відділу, закладів освіти району;

5) група централізованого обслуговування шкіл, яка здійснює забезпечення централізованого господарського обслуговування відділу, закладів освіти району.

6.2.5.Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

6.2.6. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

6.2.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6.2.8. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

6.2.9. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

6.2.10. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

6.2.11. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

6.2.12. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.13. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.

6.2.14. Подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

6.2.15. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу.

6.2.16. Начальник відділу освіти, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби у відділі.

6.2.17. Начальник відділу здійснює добір кадрів.

6.2.18. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

6.2.19. Організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії „В” у відділі, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів.

6.2.20. Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорії „В”, звільняє з таких посад.

6.2.21. Присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорії „В”.

6.2.22. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

6.2.23. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.2.24. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

6.3. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу.

6.4. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам департаменту освіти і науки облдержадміністрації, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, або директором департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

 

7. Фінансово господарська діяльність

 

7.1. Відділ освіти є неприбутковою організацією і утримується за рахунок коштів державного бюджету, освітньої субвенції з державного та місцевого бюджетів.

7.2. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

7.3 Відділ освіти є юридичною особою публічного права. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

7.4. Відділ освіти має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

7.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

7.6. Штатний розпис та кошторис відділу затверджується у встановленому порядку.

 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА