Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Відділ  регіонального розвитку, архітектури  та містобудування

Поштовий індекс, адреса: 89000, Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27

КУХАРЧУК 

Алла Михайлівна

Начальник відділу – головний архітектор району

8(03135) 2-15-42

Приймальна

 

8(03135) 2-15-42

  

     ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

від _01.02.08___№ _49_

  

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про відділ регіонального розвитку, містобудування, та

архітектури Великоберезнянської районної державної адміністрації

 

  1. Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Великоберезнянської районної державної адміністрації (далі - відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації та управлінню регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної держадміністрації.
  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної держадміністрації та цим положенням.
3. Основними завданнями відділу є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;
аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;
забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

організація в межах своїх повноважень охорони, контролю за використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

2) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної держадміністрації;

3) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

4) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

5) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

6) розробляє місцеві правила забудови населених пунктів (крім міст обласного підпорядкування) та подає їх до районної держадміністрації;

7) організовує розроблення містобудівної документації для населених пунктів на території району і проведення її експертизи;

8) здійснює попередній розгляд містобудівної документації для населених пунктів на території району і готує висновки щодо її затвердження;

9) розглядає проекти найважливіших об'єктів архітектури, а також тих, що фінансуються за рахунок державного бюджету;

10) забезпечує ведення обліку та в межах своїх повноважень охорону, контроль за реставрацією та використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

11) погоджує архітектурно-планувальні завдання на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

12) бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об'єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні;

13) координує виконання на території району науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері;

14) організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

15) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території області, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах;

16) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведенні грошової оцінки земель населених пунктів на території району;

17) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

18) створює і веде архів містобудівної документації, а також матеріалів містобудівного кадастру;

19) розглядає інвестиційні містобудівні програми, бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій, готує висновки з цих питань для районної держадміністрації;

20) сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

21) контролює у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом „б” частини першої статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (280/97-ВР);

22) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

23) інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку району, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує громадське обговорення із зазначених питань;

24) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

25) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

26) виконує інші функції відповідно до законодавства.

5. Відділ має право:

скликати в установленому порядку наради, проводить семінари з питань, що належать до його компетенції;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної держадміністрації

Начальник відділу за посадою є головним архітектором району.

8. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної держадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;

затверджує посадові інструкції працівників відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

готує пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посад працівників відділу;

має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.

9. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіонбуду, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, Мінрегіонбудом.

10. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури а також (у разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада, можуть утворюватись науково-технічна і художня ради.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіонбудом.

Склад ради та положення про неї затверджується головою районної держадміністрації за поданням начальника відділу.

11. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної держадміністрації в межах виділених асигнувань.

12. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА