Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Відділ економічного розвитку та торгівлі

Поштовий індекс, адреса: 89000, Закарпатська область,

смт. Великий Березний,  вул. Шевченка, 27

 

ПЛАКОШ

Олександра Василівна

 

Начальник управління

(03135) 2-16-79

Приймальна

 

(03135) 2-19-44

 

 

 

 

 

 

(03135) 2-19-44

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
від _08.09.14_ № 156
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
 про відділ економічного розвитку та торгівлі
районної державної адміністрації

1. Загальні положення

Відділ економічного розвитку та торгівлі Великоберезнянської районної державної адміністрації (надалі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядкований голові райдержадміністрації, підзвітний і підконтрольний департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. Відділ є правонаступником управління економічного розвитку та торгівлі Великоберезнянської районної державної адміністрації.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку України, департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим положенням.

2. Основні завданням відділ економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації:

забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку;
забезпечення реалізації державної цінової політики;
реалізація державної політики, спрямованої на розвиток промислового виробництва;
реалізація державної політики у сфері інвестиційної, зовнішньо-економічної діяльності та транскордонного співробітництва;
реалізація державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування;
реалізація державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
реалізація державної політики у сфері управління об'єктами державної власності.

3. Відділ відповідно до визначених галузевих
повноважень виконує такі функції:

1) організовує у межах своїх повноважень виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією, наказів департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг;
4) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку району;
5) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;
6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;
7) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;
8) розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері ;
9) сприяє розвитку транскордонного співробітництва з прикордонними регіонами Словаччини та Польщі, поглибленню зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання району;
10) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств лісової галузі, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;
11) бере участь в межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;
12) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
13) розробляє інвестиційні пропозиції у пріоритетних галузях економіки;
14) готує пропозиції щодо надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
15) готує та подає пропозиції у сфері інноваційної діяльності в департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації;
16) розробляє проекти регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;
17)  сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
18) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
19) забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України „Про управління об’єктами державної власності” та подає в облдержадміністрацію інформацію щодо:
фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління районної державної адміністрації;
стану об’єктів державної власності,  які належать до сфери управління районної державної адміністрації;
виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює районна державна адміністрація;
20) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики ;
21) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;
22) інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району про накази Мінекономрозвитку України щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, та подає в облдержадміністрацію відповідну інформацію;
23) подає на розгляд керівництву районної державної адміністрації  пропозиції з питань удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
24) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
25) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
26) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
27) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації;
28) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
29) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;
30) бере участь у організації та проведенні вітчизняних та міжнародних виставок, виставок-ярмарків, семінарів та конференцій;
31) здійснює інші передбачені законом повноваження;
32) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
33) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
34) розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян;
35) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад згідно компетенції відділу;
36) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
37) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
38) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;
39) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
40) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
41) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
42) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
43) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
44) забезпечує захист персональних даних;
45) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

4. Права відділу

Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:
1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, селищної та сільських рад, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань економіки та соціального розвитку промислової політики та транскордонного співробітництва;
4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами соціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5. Взаємодія відділу з іншими державними органами влади

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Організаційно-розпорядча діяльність відділу

 

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із директором департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.
6.2. Начальник відділу:
6.2.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.
6.2.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ.
6.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.
6.2.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.
6.2.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
6.2.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
6.2.7. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.
6.2.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.
6.2.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
6.2.10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації.
6.2.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають прав, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Великоберезнянському районному управлінні юстиції
6.2.12. Здійснює добір кадрів.
6.2.13. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.
6.2.14. Подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
6.2.15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.
6.2.16. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
6.2.17. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
6.3. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та Законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших централізованих органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, директором департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.
6.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА