Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Великоберезнянської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

_____05.01.2017______             Великий Березний              №______4______

 

 

 

Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва

в районі на 2017 2018 роки

 

 

Відповідно до статей 6, 17, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про державну підтримку малого підприємництва”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 07.11.2016 № 533 „Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки”:

 

1. Схвалити Програму розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2017 2018 роки (далі – Програма), що додається, та подати її на розгляд сесії районної ради.

2. Затвердити заходи щодо реалізації Програми розвитку                           малого і середнього підприємництва у Великоберезнянському районі на               2017 2018 роки (додаються).

3. Управлінню економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації (Плакош О.В.) аналізувати хід виконання Програми, про що інформувати райдержадміністрацію щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації Шелемона В.О.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                   В. Симочко

 

 


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

_05.01.2017_ № __4__

 

 

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва

в районі на 2017 – 2018 роки

 

1. Стан, аналіз та визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2017 – 2018 роки розроблена управлінням економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації відповідно до Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”.

Формування конкурентоспроможної соціально спрямованої економіки з розвиненим приватним сектором, його важливою складовою – підприємництвом, є стратегічним курсом економічної політики району. Важливою передумовою здійснення радикальних ринкових перетворень є розвиток малого бізнесу.

Про свою діяльність у 2015 році повідомили 74 підприємства, що на 7,2 відсотки більше ніж у 2014 році. За даними статистичної звітності за 2015 рік  кількість малих підприємств  в районі становить 68 од. У розрахунку на 10 тис. наявного населення припадає 25 малих підприємств.

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг малими підприємствами у порівнянні з 2014 роком зріс  на 13,2 відсотка і в 2015 році склав 19724,3 тис. гривень.

Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції становить 14,9 відсотка.

Протягом 2015 року за фінансовими результатами діяльності суб’єктів господарювання частка малих підприємств, які одержали прибуток становить 15,2 відсотка, в той же час частка малих підприємств, які одержали збитки – 84,8 відсотка.

Роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється насамперед у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Але відслідковується тенденція щодо зменшення чисельності зареєстрованих підприємців – фізичних осіб. Отже, за станом на 1 січня 2016 року на обліку знаходилось 781 підприємців - фізичних осіб, що на 36 осіб менше, ніж за станом на 01.01.2015 У сфері малого підприємництва протягом 2015  року працювало 1026 осіб, з них 245 – на малих підприємствах та 781 - зареєстрованих підприємців фізичних осіб. Питома вага працюючих у малому підприємництві до працюючих у економіці району становить 34,2 відсотка. Кількість фізичних осіб, які сплачували податки, у 2015 році становила 683 чоловік проти 670 у 2014 році.

Всього сплачено податків до зведеного бюджету від юридичних та фізичних осіб у 2015 році 35,1 млн. грн., проти 22,8 млн. грн. у 2014 році.

Протягом 2015 року створено 525 нових робочих місць, з них у малому бізнесі 400 , що становить 76,2 відсотка до усіх створених.

Для активізації  незайнятого населення до зайняття підприємницькою діяльністю Великоберезнянським районним центром зайнятості було проведено 37 семінарів за участі 150 осіб. Семінари проводились за наступною тематикою: „Від бізнес - ідеї – до власної справи” за участю 18 осіб, „Організація зеленого туризму”– залучено 15 осіб, „Ефективне ведення селянського господарства” – взяли участь 16 осіб.

21 – 27 вересня 2016 року в м. Ужгороді проводився Міжнародний туристичний тиждень у Закарпатті, в рамках якого відбулася XV міжнародна туристична виставка-ярмарок „Тур’євроцентр – Закарпаття 2016” та масштабний міжнародний інвестиційний форум „Закарпаття – бізнес в центрі Європи”. Для залучення інвестицій в економіку району було представлено інвестиційні пропозиції та рекламно-туристичну продукцію району.

Протягом 2015 – 2016 років робота райдержадміністрації щодо розвитку малого та середнього бізнесу в районі здійснювалася відповідно до вимог Законів України „Про державну підтримку малого підприємництва”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

У районі діє центр надання адміністративних послуг. За 9 місяців              2016 року центром надано 6013 адміністративних послуг, у тому числі 66 документів дозвільного характеру.

Суб’єктам малого та середнього підприємництва району забезпечується вільний доступ до участі у процедурах закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевих бюджетів.

На виконання статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” райдержадміністрацією затверджуються та оприлюднюються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, які розміщуються на веб-сайтах або в засобах масової інформації.

Для визначення досягнення цілей регуляторних актів та прийняття рішень щодо їх подальшої дії розробниками регуляторних актів здійснюються заходи з відстеження результативності цих актів.

З метою підвищення ефективної діяльності місцевих органів влади з питань співпраці з бізнесом утворено відповідну галузеву раду, на засіданні якої розглядаються проблемні питання щодо цінового регулювання на соціально значущі товари, кредитування, оподаткування суб’єктів підприємництва.

 

 

 

2. Визначення мети Програми

 

Головною метою Програми є створення сприятливих умов розвитку малого підприємництва в районі, створення таких правових та організаційно-економічних умов, які б стимулювали ділову активність населення, підвищували добробут громадян, формування потужного соціального прошарку власників; підвищення економічних показників розвитку району, спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування

 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми розвитку малого і середнього підприємництва є розроблення, затвердження та виконання Програми, що спрямована на реалізацію положень Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”.

Реалізація проблеми досягається шляхом дерегуляції господарської діяльності, реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, поєднання інтересів підприємництва та адміністративно-територіальних одиниць з використанням особливостей і вигод їх географічного розташування, природно-ресурсного та рекреаційного потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв’язку місцевих органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими формуваннями, визначення пріоритетних напрямів:

лісова та деревообробна галузь промисловості;

виробництво, переробка сільськогосподарської продукції, підтримка фермерських і селянських господарств, створення для них сервісної інфраструктури;

розвиток туристично-рекреаційного комплексу, зокрема сільського (зеленого) туризму;

розробка та використання наявних у районі природних ресурсів, створення на їх базі нових виробництв;

утворення відповідних умов для розвитку підприємницьких структур, що функціонують у сфері виробництва і надання послуг, особливо в пріоритетних напрямах розвитку економіки району;

забезпечення ефективного функціонування мережі ринкової інфраструктури суб’єктів підтримки підприємництва;

ефективне використання наявних трудових ресурсів.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватимуться за рахунок коштів районного бюджету в межах асигнувань.

Програма реалізовуватиметься протягом 2017 2018 років.

Заходи щодо реалізації Програми додаються.

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Завдання, заходи та результативні показники з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені в додатку 2 до Програми.

Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва передбачає:

збільшення загальної кількості малих підприємств із 68 одиниць до 71 одиниць у 2017 році та 73 у 2018 році;

доведення загальної чисельності працюючих у малому підприємництві до 1150 осіб;

доведення питомої ваги виробничих малих підприємств в обсягах реалізованої продукції до 14,4 відсотків у 2017 році та 14,8 відсотків у 2018 році;

доведення надходжень до бюджетів усіх рівнів до 38,9 млн. грн. у 2017 році та 41,0 млн. грн. у 2018 році;

ефективна діяльність мережі суб’єктів ринкової інфраструктури підтримки підприємництва;

ріст середньомісячної заробітної плати працюючих;

залучення коштів на розвиток малого підприємництва за рахунок всіх джерел фінансування, у тому числі іноземних інвестицій;

виділення з районного бюджету коштів для підтримки малого підприємництва відповідно до Указу Президента України „Про державну підтримку малого підприємництва”:

2017 рік – 20,0 тис. грн. – забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, наданих залученими суб’єктами підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів, проведення зустрічей, засідань за круглим столом із підприємцями, керівниками громадських об’єднань підприємців, нагородження кращих підприємців району грамотами, пам’ятними подарунками, висвітлення через засоби масової інформації матеріалів щодо розвитку малого бізнесу, торгівлі, а також привітання з нагоди святкування Дня підприємця та Дня працівника торгівлі, організація засідань за круглим столом та семінарів щодо обговорення конкретних дій щодо розроблення та впровадження інновацій, що стосуються діяльності суб’єктів підприємництва, започаткування конкурсу „Кращий підприємець із впровадження інноваційних технологій”;

2018 рік – 20,0 тис. грн. – забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, наданих залученими суб’єктами підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів, проведення зустрічей, засідань за круглим столом із підприємцями, керівниками громадських об’єднань підприємців, нагородження кращих підприємців району грамотами, пам’ятними подарунками, висвітлення через засоби масової інформації матеріалів щодо розвитку малого бізнесу, торгівлі, а також привітання з нагоди святкування Дня підприємця та Дня працівника торгівлі, організація засідань за круглим столом та семінарів щодо обговорення конкретних дій щодо розроблення та впровадження інновацій, що стосуються діяльності суб’єктів підприємництва, започаткування конкурсу „Кращий підприємець із впровадження інноваційних технологій”;

забезпечення додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного та інших цільових фондів від діяльності малого підприємництва;

підвищення ролі малого підприємництва у розвитку всіх галузей економіки району, відновлення лісопереробного та меблевого виробництва, переробної і харчової галузі, розробці та експлуатації природних родовищ, зокрема мінеральних джерел, розвитку туризму і рекреації, зокрема, сільського, зеленого туризму;

підвищення рівня зайнятості та поліпшення життєвого рівня населення району.

Виконання Програми передбачає поглиблення процесу реструктуризації економіки на користь недержавного сектору, формування середнього прошарку суспільства, створення ефективного власника.

Основні напрямки та окремі заходи Програми будуть коригуватися із врахуванням соціально-економічної ситуації в районі з відповідним погодженням у встановленому порядку.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Заходи щодо реалізації Програми підтримки малого і середнього підприємництва в районі на 2017 – 2018 роки розроблені з метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників району, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації здійснюватиме щоквартальний аналіз виконання заходів Програми та подаватиме інформацію райдержадміністрації, колегії райдержадміністрації, звітуватиме про стан виконання Програми на засіданнях сесій районної ради.


 

 

 


Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в районі

на 2017 – 2018 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Великоберезнянська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації

3.

Розробник Програми

Управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, громадські формування підприємців, контролюючі органи району

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2017 2018 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у тому числі:

40,0 тис. грн.

9.1.

коштів районного бюджету

2017рік 20,0 тис. грн.;

2018 рік 20,0 тис. гривень.

9.2.

коштів місцевих бюджетів, кошти інших джерел

 


Додаток 2

до Програми

заходи

щодо реалізації Програми підтримки малого і середнього підприємництва в районі на 2017 – 2018 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні

завдання )

Перелік заходів Програми

Строк

виконання заходу

Джерела фінансування

Вартість (тис. грн.)

 

1

2

3

4

5

6

І. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.

 

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, забез-печення прозорості процесу упорядку-вання нормативного регулювання під-приємницької діяль-ності

Прийняття регуляторних актів на підставі всебічного аналізу їх потенційної ефективності у досягненні поставленої мети та можливого впливу на економічне середовище.

Дотримання усіх вимог статей Закону України від 11 вересня 2003 року             № 1160-ІV „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

Постійно

Фінансування

не потребує

 

 

?

1.1.

 

Постійне оновлення електронних реєстрів регуляторних актів та забезпечення доступу до них суб’єктів підприємництва, громадськості

Постійно

Фінансування не потребує

?

1.2.

 

Оприлюднення на веб-сайті райдержадміністрації інформації про здійснення регуляторної політики

Постійно

Фінансування не потребує

?

2.

Вжиття заходів щодо усунення обмежень, що стримують розвиток підприєм-ницької діяльності

Здійснення аналізу звернень підприємців і узагальнення проблем, порушених ними, підготовка пропозицій щодо їх усунення

Щокварталу

 

Фінансування не потребує

?

3.

Сприяння у вирішенні питання про доведення розміру середньомісячної заробітної плати у сфері малого підприємництва до розміру середньо-місячної заробітної плати працівників, зайнятих в економіці району

Дотримання підприємницькими структурами району вимог чинного законодавства у напрямах:

посилення роботи серед роботодавців щодо укладення колективних договорів;

оплати праці у розмірі не нижче мінімального рівня, встановленого чинним законодавством, строків її виплати

Постійно

Фінансування не потребує

?

4.

Підвищення рівня знань суб’єктів підприємницької діяльності

Висвітлення у засобах масової інформації даних щодо встановлених розмірів ставок фіксованого, єдиного податків та вартості торгових патентів

Постійно

Фінансування не потребує

-

ІІ. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка

1.

Фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприєм-ництва за рахунок бюджетних коштів

Відбір пріоритетних інвестиційних проектів, які забезпечують створення додаткових робочих місць

2017 – 2018 роки

Фінансування не потребує

?

1.1.

 

Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, наданих залученими  суб’єктами підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів

2017 рік

 

2018 рік

Кошти районного бюджету

10,0

 

10,0

2.

Надання підтримки підприємницькій ініціативі безро-бітних, у тому числі молоді

Залучення безробітних до відкриття власної справи шляхом виплати одноразової допомоги для започаткування власної справи; надання дотацій роботодавцям

2017– 2018 роки

Фонд загальнообов’язко-вого державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

III. Ресурсне , інформаційне, кадрове забезпечення реалізації Програми

 

1.

Ресурсне забезпечення суб’єктів підприєм-ницької діяльності

 

Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у тендерах для постачання (надання) продукції, товарів, робіт, послуг бюджетним установам області

2017-2018 роки

Фінансування не потребує

?

2.

Популяризація сис-теми онлайн-закупі-вель ProZorro серед суб’єктів господар-ської діяльності та бюджетних установ

Методичне сприяння замовникам та учасникам процедур відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі” через проведення семінарів, засідань за круглим столом

 

 

 

3.

Забезпечення суб’єк-тів підприємницької діяльності примі-щеннями шляхом надання їх в оренду

Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати суб’єктам підприємницької діяльності в оренду приміщення, що вивільняються у процесі повної інвентаризації об’єктів комунальної власності

Постійно

Фінансування не потребує

?

3.1.

 

Надання в оренду приміщень на пільгових умовах підприємцям-початківцям та малим підприємствам, які працюють за пріоритетними напрямами

Постійно

Фінансування не потребує

?

3.2.

 

Постійне оновлення створених баз даних незадіяних приміщень виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва

Постійно

Фінансування не потребує

?

4.

Інформаційне забез-печення

Проведення інформаційних семінарів із залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності

Постійно

Великоберезнян-ський районний центр зайнятості

(за згодою)

 

4.1

 

Проведення ярмарків (міні-ярмарків) вакансій, днів відкритих дверей для випускників шкіл, молоді

2017 – 2018 роки

Великоберезнян-ський районний центр зайнятості

(за згодою)

 

5.

Підтримка діяльності діючих фермерських господарств та залучення до підприємницької діяльності мешканців сільської місцевості до створення нових фермерських господарств

Надання практичної та методичної допомоги діючим фермерським господарствам району та забезпечення мешканців сільської місцевості методичними матеріалами щодо створення нових фермерських господарств.

2017 ? 2018 роки

Фінансування не потребує

?

6.

Відзначення Дня підприємця та Дня працівника торгівлі

Проведення зустрічей, засідань за круглим столом із підприємцями, керівниками громадських об’єднань підприємців.

Нагородження кращих підприємців району грамотами, пам’ятними подарунками, висвітлення через засоби масової інформації матеріалів щодо розвитку малого бізнесу, торгівлі, а також привітання з нагоди святкування Дня підприємця та Дня працівника торгівлі

2017 рік

 

2018 рік

Кошти

районного бюджету

5,0

 

5,0

7.

Проведення підго-товки, перепідготовки кадрів з числа безробітних, які мають намір організувати під-приємницьку діяль-ність

Організація навчання за програмою „Підприємець-початківець”

2017 – 2018 роки

Великоберезнян-ський районний центр зайнятості

(за згодою)

 

7.1.

 

Проведення циклів навчальних семінарів, тренінгів для незайнятого населення яке проживає в гірській місцевості:

як розпочати власну справу;

бізнес-планування діяльності.

Забезпечення учасників інформаційними матеріалами

2017 рік

 

2018 рік

Великоберезнян-ський районний центр зайнятості

(за згодою)

 

IV. Впровадження новітніх технологій на виробництві та розвиток ІТ технологій

1.

Впровадження інно-вацій

1.1. Організація засідань за круглим столом та семінарів щодо обговорення конкретних дій стосовно розроблення та впровадження інновацій, що стосуються діяльності суб’єктів підприємництва

2017 рік

2018 рік

2,5

2,5

 

5,0

 

 

1.2. Започаткування конкурсу Кращий підприємець із впровадження інноваційних технологій

2017 рік

2018 рік

2,5

2,5

 

5,0

ВСЬОГО з районного бюджету

2017 рік – 20,0

2018 рік – 20,0


Додаток 3

до Програми

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми розвитку малого і середнього підприємництва

в районі на 2017 ? 2018 роки

 

1. Загальна характеристика району

         Площа території ? 0,8 тис. км2., 6,25 відсотка території області.

         Населення ? 26538 чоловік, 2,1 відсотка населення області

         32 населені пункти, які об’єднані в одну селищну та 19 сільських рад.

         27 населених пунктів (84,4 відсотка) мають статус гірських.

 

2. Головний розробник програми

         Управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

Співвиконавці: управління, відділи райдержадміністрації, районні служби, громадські формування підприємців, контролюючі органи району.

 

3. Перелік пріоритетних завдань Програми

 

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, забезпечення прозорості процесу упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва за рахунок бюджетних коштів, надання підтримки підприємницькій ініціативі безробітних, у тому числі молоді, популяризація системи онлайн-закупівель ProZorro серед суб’єктів господарської діяльності та бюджетних установ, ріст середньомісячної заробітної плати працюючих, залучення коштів на розвиток малого підприємництва за рахунок всіх джерел фінансування, у тому числі іноземних інвестицій.

 

4.

Очікувані результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Вихідні дані

на початок

дії Програ-ми

Очікувані результати

 

2016

 

2017

 

2018

4.1.

Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва

 

Кількість малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення (одиниць)

68

 

 

25

70

 

 

26

71

 

 

27

72

 

 

28

4.2.

Кількість зайнятих працівників у субєктів малого та середнього підприємництва (осіб)

245

300

300

315

4.3.

Кількість фізичних осіб- підприємців

781

794

800

815

4.4.

Кількість фермерських господарств

(одиниць)

Кількість фермерських угідь (га)

8

 

125,1

8

 

125,1

8

 

125,1

8

 

125,1

4.5.

Питома вага малих підприємств в  обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг), (%)

 

13,9

 

14,1

 

14,4

 

14,8

4.6.

Надходження до бюджетів усіх  рівнів від юридичних та фізичних осіб, млн. грн.

35,1

41,2

70,0

82,0

4.7.

Кількість суб’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва           (одиниць)

 

4

 

4

 

4

 

4

5.

Термін реалізації Програми

2017 –2018 роки

6.

Перелік проектів і підпрограм

Організація нових виробництв, розширення діючих із залученням  всіх видів інвестицій

7.

Обсяги коштів, необхідних на фінансування з районного бюджету (тис. грн. )

 

15,0

 

15,0

 

20,0

 

20,0

8.

Основні джерела фінансування

Банківські кредити, кошти кредитних спілок, власні кошти підприємців, іноземні інвестиції, кошти  державного, обласного та місцевих бюджетів, інші кошти, не заборонені законодавством

9.

Система організації контролю за виконанням Програми

Щоквартальний аналіз виконання Програми та інформування облдержадміністрації щодо її аналізу

 

 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА