Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Документи, що подаються для проведення державної         реєстрації юридичної особи таття 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичнизх осіб та фізичних осіб-підприємців)

   1. Для  проведення  державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними  особа  повинні особисто  подати  державному  реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів  подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: 
   - заповнену  реєстраційну  картку  на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма 1), до якої може бути подана як додаток заява  щодо  обрання  юридичною  особою  спрощеної  системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику .
Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими  літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на  реєстраційній  картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена. 

   Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.
 
   До реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається: 
  - інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про зазначених  фізичних  осіб: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності),  країна  громадянства,  серія  та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків ;

  - інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) бенефі-ціарних власників (контролерів)) юридичної особи, у тому числі  кінцево-го   бенефіціарного  власника  (контролера) (бенефіціарних  власників  (контролерів)) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа інозем-ця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за  наявності).  Зазначена  інформація  не  включається  до 
реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єд
-нань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.
 
   У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ. 

   - примірник  оригіналу  (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення  юридичної особи у випадках, передбачених законом; 

- два примірники установчих документів (у разі подання електрон-них документів - один примірник).

Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передба-чені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законо-давству несуть засновники (учасники) юридичної особи.
   Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відпо-відно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження  відповідно  Національним  банком  України, іншими державними органами.
   Установчі документи юридичної особи викладаються  письмово,  проши-ваються,  пронумеровуються  та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо  законом не встановлено інший поря-док їх затвердження. 
У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними державними органами.
 
   У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Мініст-рів  України  про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію 
суб'єктів господарювання. 

У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновни-ком, або копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (заснов-никами) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтверд-ження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 цього Закону (документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку).

   Вимоги щодо написання найменування юридичної особи встановлюються Міністерством юстиції України.
   Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації у випадках, передбачених цим Законом, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документо-обігу.
 
  Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті. 

   Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатко-во пред'являється його паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. 

   Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ, що засвідчує її повноваження, або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї  особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті
 
Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються поштовим відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.
 
   Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження  документів  видається  (надсилається  поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів. 

   Дата надходження  документів  для  проведення  державної реєстрації  юридичної  особи  вноситься  до  журналу  обліку реєстраційних дій. 

   Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи, які подані для  проведення  державної  реєстрації юридичної особи, якщо:
 
   документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації; 

   документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п'ятою статті 10 цього Закону; 

   до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у прове-денні реєстраційних дій; 
 
   документи подані не в повному обсязі; 

   документи подано особою, яка не має на це повноважень. 

Про залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.

   Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду. 

Подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи державному реєстратору засновником (засновниками) або уповноваженою ним (ними) особою здійснюється виключно для засвідчення державним реєстратором факту створення юридичної особи. 

Державна реєстрація юридичної особи здійснюється у день надходження передбачених цим Законом документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.
 
Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання держав-ним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим  відправленням  з  описом вкладення) засновнику або уповноваженій  ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення 
державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.

 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА