Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
ПОРЯДОК
проведення особистих прийомів громадян керівництвом Великоберезнянської районної державної адміністрації


1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в Великоберезнянській районній державній адміністрації.
2. Організація особистих прийомів громадян (далі – прийом) керівництвом Великоберезнянської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) здійснюється відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.
3. Прийом в райдержадміністрації проводиться головою райдержадміністрації, першим заступником та заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації відповідно до функціонального розподілу обов’язків з питань, які належать до повноважень райдержадміністрації, згідно із графіком.
4. Прийоми проводяться у кабінеті голови райдержадміністрації, першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністркації на другому поверсі адміністративного будинку, за адресою: смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27.
5. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, проводиться першочергово, особисто головою райдержадміністрації або, під час його відсутності, виконуючим його обов’язки заступником.
6. Прийоми громадян проводяться згідно із затвердженим графіком. Графік прийомів громадян затверджується окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.
7. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, здійснюється сектором внутрішньої політики та зв’язків громадськістю апарату райдержадміністрації.
8. Графік прийомів доводиться до відома громадян шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, у районній газеті ,,Карпатська зірка”  та розміщується на інформаційному стенді. Сектор внутрішньої політики та зв’язків громадськістю апарату райдержадміністрації відповідає за оновлення графіка прийомів на інформаційному веб-сайті райдержадміністрації.
9. Запис на прийом до першого заступника та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації здійснюється у секторі внутрішньої політики та зв’язків громадськістю апарату райдержадміністрації.
 у день прийому з 9.00 години та протягом здійснення прийому. Прийом громадян здійснюється  з 10.00 до 17.00 години.
10. Попередній запис на прийом до голови райдержадміністрації здійснюється працівниками сектору внутрішньої політики та зв’язків громадськістю апарату райдержадміністрації у день прийому з 9.00 год. та протягом здійснення прийому. Прийом громадян головою райдержадміністрації здійснюється з 10.00 до 17.00 години.
11. Під час запису на прийом відповідальні працівники сектору внутрішньої політики та зв’язків громадськістю апарату райдержадміністрації з’ясовують прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина, контактний телефон (якщо такий є), зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).
У разі, коли на прийом зі спільним питанням записується група громадян, вищезазначена інформація у повному обсязі з’ясовується у контактної особи, яку самостійно визначають громадяни. У реєстраційно-контрольній картці відмічається кількість присутніх осіб, бажаючих побувати на особистому прийомі у керівника з цього ж питання.
Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, які не стосуються обставин звернення.
12. У разі необхідності відповідальний працівник сектору внутрішньої політики та зв’язків громадськістю апарату райдержадміністрації надає допомогу громадянину у визначенні посадової особи райдержадміністрації, до якої необхідно записатися на прийом відповідно до специфіки питання, яке порушує громадянин, та компетенції відповідних посадових осіб.
13. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:
повторне звернення до одного і того ж органу від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;
звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України „Про звернення громадян”;
звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).
14. Забороняється відмова громадянинові у записі на особистий прийом із підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Про відмову у записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.
У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їхні особи та повноваження.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
15. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення порушених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери її управління, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.
16. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його бажанням надається усна або письмова відповідь.
17. Якщо питання, порушені у зверненні громадянина, не входять до компетенції районної державної адміністрації, таке звернення у строк не більше п’яти днів з дня реєстрації надсилається за належністю відповідному органові чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
18. У разі, якщо прийом головою райдержадміністрації не може відбутися за графіком через поважні причини,  його першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації інформують про це відповідальних працівників сектору внутрішньої політики та зв’язків громадськістю апарату райдержадміністрації, але не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення прийому за графіком з метою інформування заявників.
Прийом громадян може здійснюватися і у дні, не передбачені графіком прийому, за згодою відповідного керівника (на прохання громадян, що звернулися з невідкладними питаннями).
19. Після закінчення прийому головою райдержадміністрації, його першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації, у день його проведення, передають усі опрацьовані матеріали за результатами прийому, у  тому числі реєстраційно-контрольні картки з резолюціями та підписами відповідної посадової особи, що проводила прийом, у сектор внутрішньої політики та зв’язків громадськістю апарату райдержадміністрації.
20. Сектор внутрішньої політики та зв’язків громадськістю апарату райдержадміністрації:
здійснює облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому;
здійснює систематичний аналіз, узагальнення поданих на прийомах звернень громадян та щомісяця, до 5 числа наступного періоду, інформує голову райдержадміністрації.
21. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладання резолюції „До справи” на інформації про результати розгляду звернення.
22. Звернення, що були подані на прийомі, після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення та примірником реєстраційно-контрольної картки повертаються сектору внутрішньої політики та зв’язків громадськістю апарату райдержадміністрації для централізованого формування справи. Формування і зберігання справ виконавцями забороняється.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА