Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Територіальнадержавнаінспекція зпитаньпраціуЗакарпатській області надаєроз’ясненнянорм чинного трудовогозаконодавства,консультує .
Порядок проведенняатестаціїробочихмісць за умовамипраці

Порядок проведенняатестаціїробочихмісць за умовамипрацізатвердженийпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 01.08.92 р. № 442.      Атестація  робочих  місць  за  умовами  праці (далі - атестація) проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.
        Основна  мета  атестації  -  регулювання  відносин  між  власником або уповноваженим  ним  органом  і  працівниками  в  галузі  реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.
Атестаціяпроводитьсяатестаційноюкомісією, склад іповноваженняякоївизначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбаченіколективним договором, але не рідшевід одного разу на п'ятьроків.
Позачерговоатестація проводиться в разідокорінноїзміни умов і характеру праці з ініціатививласникаабоуповноваженого ним органу, профспілковогокомітету, трудового колективуабойоговиборного органу, органівДержавноїекспертизи умов праці з участюустановсанітарно-епідеміологічноїслужби МОЗ.
До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, інспекції Держгірпромнагляду.
Атестаціяробочихмісцьпередбачає:
-установленняфакторів і причинвиникненнянесприятливихумовпраці;
-санітарно-гігієнічнедослідженняфакторіввиробничогосередовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочомумісці;
-комплекснуоцінкуфакторіввиробничогосередовища і характеру працінавідповідністьїхніххарактеристик стандартам безпекипраці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
-установленняступеняшкідливості й небезпечностіпраці та її характеру за гігієнічноюкласифікацією;
-обґрунтуваннявіднесенняробочогомісця до категоріїізшкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовамипраці;
-визначення (підтвердження) права працівників на пільговепенсійнезабезпечення за роботу в несприятливихумовах;
-складанняперелікуробочихмісць, виробництв, професій та посад з пільговимпенсійнимзабезпеченнямпрацівників;
-аналізреалізаціїтехнічних йорганізаційнихзаходів,спрямованих на оптимізаціюрівнягігієни, характеру і безпекипраці.
Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств й організацій, атестованих органами Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.
Відомості про результатиатестаціїробочихмісцьзаносяться до карти умов праці, форма якоїзатверджуєтьсяМінсоцполітикиспільно з МОЗ.
Перелікробочихмісць, виробництв, професій і посад з пільговимпенсійнимзабезпеченнямпрацівниківпісляпогодження з профспілковимкомітетомзатверджується наказом по підприємству, організації і зберігаєтьсявпродовж 50 років.
Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посадияких унесено до переліку.
Результати атестації використовуються під час установлення пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін і доповнень до Списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пен¬сійне забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.
Такожпідприємства й організаціївикористовуютьрезультатиатестації для наданняпільг і компенсацій, передбаченихчиннимзаконодавством.
Так, наприклад, як результатиатестаціївикористовуютьсяпід час установленняпенсій за віком на пільговихумовах.
Пунктом «а» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (далі - Закон) передбачено, що право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, - за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним урядом, і за результатами атестації робочих місць:
чоловіки - післядосягнення 50 років і за стажу роботи - не менш як 20 років, з них не менш як 10 років на таких роботах;
жінки - післядосягнення 45 років і за стажу роботи не менш як 15 років, з них не менш як сімроківшістьмісяців на таких роботах.
         Працівникам, які мають не менш як половину стажу роботи в особливо шкідливих та особливо важких умовах праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 Закону на один рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на один рік чотири місяці - жінкам.
Відповідно до п. «б» ст.13 Закону право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах у шкідливих і важких умовах праці, - за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочихмісць:
-чоловіки - післядосягнення 55 років і за стажу роботи - не менш як 25 років, з них не менш як 12 роківшістьмісяців на таких роботах;
-жінки - післядосягнення 50 років і за стажу роботи - не менш як 20 років, з них не менш як 10 років на таких роботах.
        Працівникам, які мають не менш як половину стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого ст. 12 Закону, на один рік за кожні два роки шість місяців такої  роботи - чоловікам і за кожні два роки такої роботи - жінкам.
Порядок застосування Списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2005 р. за № 1451/11731.
Згідноізцим Порядком під час визначення права на пенсію за віком на пільговихумовахзастосовуються Списки, щобуличинними в періодроботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь періодроботи на відповідних посадах або за професіяминезалежновіддативнесенняцієї посади чипрофесії до Списків.
Підповнимробочим днем слідвважативиконанняробіт в умовах, передбачених Списками, не менш як 80% робочого часу, встановленого для працівниківцьоговиробництва, професіїчи посади, з урахуваннямпідготовчих, допоміжних, поточнихремонтнихробіт, пов'язаних з виконаннямпевнихтрудовихобов'язків.
Слідпам'ятати, щопід час призначенняпенсії за віком на пільговихумовахвідповідно до ст.13 Закону для зарахування до стажу, якийдає право на пенсію за віком на пільговихумовах, певногоп'ятирічногоперіодуроботизішкідливими і важкимиумовамипраціпісля 21 серпня 1992 p.. відповідне право впродовжцьогоперіодумає бути підтверджене за результатами атестації.
Результати атестації (як уперше проведеної, так і чергової) застосовуються для обчислення стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, упродовж п'яти років після затвердження її результатів, якщо впродовж цього часу на такому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), які дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разідокорінноїзміни умов і характерпраці для підтвердження права на пенсію за віком на пільговихумовахмає бути проведено позачерговуатестацію.Такийсамийпорядокзастосовуєтьсяв разіприпиненнядіяльностіпідприємства, установи, організації з визначеннямправонаступника.
У разіпідтвердженняцього права за результатами атестації, впершепроведеної до 21 серпня 1997 р. (упродовжп'ятироківпіслянабраннячинності Порядком проведенняатестаціїробочихмісць), до стажу, щодає право на пенсію за віком на пільговихумовах, зараховується весь періодро- боти на такому підприємстві у виробництвах. передбачених Списками, тобтоперіодроботиізшкідливимиумовамипраці, до дативидання наказу на підприємстві про результатипроведенняатестації та періодроботивпродовжнаступнихп'ятироків за умови, щовпродовжцього часу на підприємстві не змінювалисядокорінноумови і характер праці (виробництво, робота, робочемісце).
Якщоатестаціябулавперше проведена після 21 серпня 1997 p.. у разіпідтвердження права на пенсію за віком на пільговихумовах до пільгового стажу зараховується весь періодроботи до 21 серпня 1992 р., п'ятирічнийперіодроботина такому підприємстві, щопередуєдатівидавання наказу про їїрезультати, таперіодроботивпродовжнаступнихп'ятироків за умови, щовпродовжцього часу на підприємстві не змінювалисядокорінноумови і характер праці (виробництво, робота, робочемісце).
Якщоатестація з 21 серпня 1992 р. не проводиласячи за результатами атестації,впершепроведеноїпісля21 серпня 1997 p., право не підтвердилось, до пільгового стажу зараховуєтьсялишеперіодроботиізшкідливимиумовамипраці на такому підприємстві, в установічиорганізації до 21 серпня 1992 р. включно, тобто до набраннячинності Порядком проведенняатестаціїробочихмісць. У такому самому порядку зараховуєтьсяпільговий стаж, якщо за результатами атестації, впершепроведеної до 21 серпня 1997 p., право на пільговепенсійнезабезпечення не підтвердилось.
У разі не підтвердження права на пенсію за віком на пільговихумовах за результатами черговоїатестації, проведеноївпродовжп'ятироків з датипроведенняпопередньоїатестації, до пільгового стажу зараховуєтьсяперіодроботи на такому підприємстві, в установічиорганізації до дативидання наказу на підприємстві про результатипроведеннячерговоїатестації, якоювідповідне право не підтверджене.
Приклад 1. Чоловікпрацював у шкідливихумовах (за Списком №2)з 2 квітня 1991 до 25 липня 2004 р. На підприємствіатестаціяйогоробочогомісця проведена (право підтверджене) 25 лютого 1998 р. і 25 вересня 2003 р.
До пільгового стажу буде зарахованоперіоди: з 2 квітня  1991 до21 серпня 1992 p.; з 25 лютого 1993 до 25 лютого 1998 р. (п'ятирічнийперіодроботи на такому підприємстві, щопередуєдатівидавання наказу про П результати); з 26 лютого 1998 до 25 лютого 2003 p.; з 25 вересня 2003 до 25 липня 2004 р.
Пільговий стаж становить 12 років два місяці 20 днів, щодає право на зниженняпенсійноговіку на чотири роки (за кожні два роки шістьмісяців - на один рік).
Отже, право на пенсіювінматиме за досягнення 56 років.
Як бачимо, періодиз 22серпня1992 до24 лютого 1993 D. та з 26 лютого до 24 вересня 2003 р. не зараховуються до пільгового стажу, оскільки право на зарахування не підтвердженеатестацією.
За повторноїатестаціїзараховуєтьсяперіодроботивпродовжнаступнихп'ятироків (післядати наказу), якщовпродовжцього часу на підприємстві не змінювалисядокорінноумови і характер праці (виробництво, робота, робочемісце).
Приклад 2. Чоловікпрацювавв особливо шкідливихумовах (за Списком № 1) з 21 квітня 1985 до 27 серпня 1995 р. Атестація не проведена.
До пільгового стажу буде зарахованолишеперіод з 21 квітня 1985 до 21 серпня 1992 р., що становить сімроківчотиримісяці та дає право на зниженняпенсійноговіку на сімроків. У разіпроведенняатестаціїробочогомісця до 21 серпня 1997 р. пільговий стаж становив би 10 роківчотиримісяці і чоловікмавби право на пенсію за досягнення 50 років. Тобтовтрачено три роки одержанняпенсії з вини підприємства.
Якщо особа працювала в шкідливихумовахпочинаючи з 21 серпня 1992 р. й атестаціяробочихмісць не проводилася, то працівникивтрачають право на призначенняпенсії на пільговихумовах?
Так, втрачають.
Хтонесевідповідальність за не проведеннячинесвоєчаснепроведенняатестації?
Відповідальність за своєчасне та якіснепроведенняатестаціїпокладається на керівникапідприємства, організації.
Хтоконтролюєякість та правильністьпроведенняатестаціїробочогомісця на підприємстві?
       Контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування Списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове  пенсійне забезпечення, пільги і компенсації, покладається на органи Державної експертизи умов праці.
Міністерству соціальної політики надано право давати роз'яснення щодо порядку атестації робочих місць, а Міністерству охорони здоров'я - здійснювати методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки умов праці.

 


20.08.2013 р. Державний інспектор праці
ТДІЗпП у Закарпатській області
Цапулич Н.І.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА