Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Порядок наданнявідпусткипрацівнику, якиймаєінвалідність
Працівник просить надативідпустку за 2 днідоїї початку. Отримавшивідмову, наступного дня надаєновузаявупосилаючись на те, щоявляєтьсяінвалідом.
Як у такому випадкупоступатикерівнику, якщовиробничанеобхідність не дозволяєнадативідпустку, і які у цьомувипадкуособливості трудового законодавствамаєвраховуватикадрова служба ?
Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 №504-96-ВР встановлюєдержавнігарантії права на відпустку, визначаєумови, тривалість та порядок наданняпрацівникам для відновленняпрацездатності, зміцненняздоров'я, а також для вихованнядітей, задоволенняособистихжиттєвоважливих потреб та інтересів, всебічногорозвиткуособистості.
  Порядок наданнявідпустокрегулюється ст.79 КЗпПУкраїни та ст.10 Закону України «Провідпустки».
Черговістьнаданнявідпустоквизначаєтьсяграфіками, якізатверджуютьсявласникомабоуповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинноїпрофспілковоїорганізації (профспілковимпредставником) чиіншимуповноваженим на представництвотрудовимколективом органом, і доводиться довідомавсіхпрацівників.
Закон України «Про відпустки» не встановлює строк затвердженняграфіківнаданнявідпусток. Однак в УкраїніпродовжуютьдіятиТипові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовцівпідприємств, установ, організацій. Пункт 20 Типових правил передбачає,щографікивідпустокскладаються на кожнийробочийрік не пізніше 5 січня.
При складанніграфікувраховуютьсяінтересивиробництва, особистіінтересипрацівників та наявністьможливостей для відпочинку.
Конкретнийперіоднаданнящорічнихвідпусток в межах, установленихграфіком, узгоджуєтьсяміжпрацівником і власникомабоуповноваженим ним органом, якийзобов'язанийписьмовоповідомитипрацівника про дату відпустки не пізніше як за два тижні до встановленогографікомтерміну.
Крім того, підприємства, організації та установи повиннідотримуватисявимог ч.4 ст.115 КЗпПУкраїни, відповідно до якоїзобов'язанівиплатитизаробітну плату працівнику за весь час щорічноївідпустки не пізнішеніж за три дні до її початку.
Працівник не має права самовільнопіти у відпустку, коли роботодавець не погоджуєтьсянадатиїї.
Таким чином, для отриманнявідпусткинедостатньолише заяви відпрацівника, необхідно, щоброботодавецьвидав наказ про їїнадання.
Працівники не мають право використовувативідпустки в час, визначений ними за своїмрозсудом.
Цівимогирозповсюджуються і  на тих працівників, якимщорічнівідпусткинадаються в зручний для них час, аджеіншечиннимзаконодавством не передбачено.
Частиною 2 пункту 13 статті 10 Закону України «Про відпустки» визначено, щощорічнівідпустки за бажаннямпрацівника взручний для нього час надаються в тому числі і інвалідам.
Для отриманнящорічноївідпусткиінваліду, у відділікадрівпідприємства, організаціїчи установи повинні бути відповідніпідтверджуючіінвалідністьдокументи, затвердженіналежним чином.
Відповідно до п.24 Положення про медико-соціальнуекспертизузатвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 03.12.09 №1317 за місцемроботи особи, яка визнаєтьсяінвалідом, абостосовноякоївстановлено факт втратипрофесійноїпрацездатності, надсилаєтьсяповідомленнящодогрупиінвалідності та її причини, а у разівстановленняступенявтратипрофесійноїпрацездатності - витяг з акту оглядукомісії про результативизначенняступенястійкоївтратипрофесійноїпрацездатності у відсотках та потреби у додаткових видах допомоги.
Уразівідсутності такого повідомленнявартозапропонуватипрацівникусамостійнонадативідповіднідокументи, які б засвідчуваливстановленняйомугрупиінвалідності.
Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду Українивід 06.11 92 №9 прогулом визначаєтьсявідсутністьпрацівника на роботі як протягомусьогоробочого дня, так і більшетрьох годин безперервноабосумарнопротягомробочого дня без поважних причин (самовільнимвикористанням без погодження з власникомабоуповноваженим ним органом дніввідгулів, черговоївідпустки).
Таким чином, якщопрацівниксамостійно, без дозволукерівниказалишивробочемісце і пішов у відпустку, то можнарозглядатице як прогул без поважних причин і керівникмає право розірватитрудовийдоговірвідповідно до п.4 ст.40 КЗпПУкраїни.

Головний державний інспектор ТДІЗпП
У Закарпатській області                                                                               Цапулич Н.І.
28.06.2013 року
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА