Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Пам’ятка структурним підрозділам райдержадміністрації
та органам місцевого самоврядування.

Пам’ятка структурним підрозділам райдержадміністрації
та органам місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 2 статті 25 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання статей 5, 16 Закону України „Про державну службу”, Закону України „Про боротьбу з корупцією” райдержадміністрацією спільно з правоохоронними органами та контролюючими службами проводиться відповідна робота, спрямована на запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, усунення наслідків корупційних діянь.
Аналіз проведеної роботи вказує на необхідність нагадати деякі статті Законів України „Про державну службу” та „Про боротьбу з корупцією”:
стаття 1 Закону України „Про державну службу”: державна служба - це професійна діяльність осіб, які займають  посади  в  державних  органах  та  їх  апараті щодо практичного  виконання  завдань  і  функцій  держави  та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів;
стаття 5: державний службовець повинен не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.
стаття 16: державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України „Про боротьбу з корупцією”.
Закон України „Про боротьбу з корупцією” (з відповідними змінами і доповненнями) визначає правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, усунення наслідків корупційних діянь.
Стаття 1 Закону розкриває поняття корупції та корупційних діянь:
Під корупцією розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.
Корупційними діяннями є:
а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг)  шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;
б) одержання особою, уповноваженою на виконання  функцій держави,  кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.
Подарунок (винагорода), отриманий зазначеними  особами  за обставин,  передбачених пунктом "а" частини другої цієї статті, у тому числі такий, що надійшов без їх відома, а також вартість незаконно одержаних послуг підлягають стягненню (відшкодуванню)  в доход держави.
Під діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави, слід розуміти і діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, що спрямована на здійснення повноважень місцевого самоврядування.
Відповідно до пункту а) статті 2, статті 3 та частини першої статті 7 державні службовці за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, якщо вони не містять складу злочину, несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Відповідно до пункту г) статті 2, статті 3 та частини другої статті 7 посадові особи місцевого самоврядування за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, якщо вони не містять складу злочину, несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Але непотрібно забувати, що крім адміністративної відповідальності за корупційні діяння та правопорушення, є цивільно-правова та матеріальна відповідальність, а якщо правопорушення містять склад злочину -  кримінальна відповідальність.
Стаття 4 визначає перелік органів, які ведуть боротьбу з корупцією:
а) Міністерство внутрішніх справ України;
а-1) податкова міліція;
б) СБУ;
в) прокуратура;
інші органи та підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством.
Крім корупційних дій, визначених статтею 1, статтею 5 визначені спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які спрямовані на попередження корупції, а саме:
Державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права:
а) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою  незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;
б) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому вона  працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);
в) входити самостійно (крім випадків, коли державний службовець здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать  державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній  раді)  або ревізійній комісії господарського товариства), через представника або підставних осіб до складу правління чи  інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій,   спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність;
г) відмовляти  фізичним  та  юридичним  особам  в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
ґ) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і  юридичним особам - учасникам процедур закупівель у досягненні перемоги  всупереч  вимогам Закону України "Про закупівлю товарів, робіт  і  послуг  за  державні кошти".
Обмеження, передбачені у пунктах „б” і „в” частини першої цієї статті, не поширюються на депутатів сільських, селищної, районних, обласних рад, які здійснюють депутатські повноваження, не пориваючи з виробничою чи службовою діяльністю.
Державний службовець, який є посадовою особою, не має також права:
а) сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізичним та юридичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це  матеріальних  благ,  послуг,  пільг  або  інших переваг;
б) неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;
в) бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого він контролює;
г) надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час  підготовки  і  прийняття  нормативно-правових  актів  чи рішень.
Особи, які претендують на зайняття посади в системі державної служби або на виконання інших функцій держави, попереджаються про встановлені щодо них обмеження.
Відповідно до статті 8 порушення будь-якого із зазначених у статті 5 обмежень, якщо воно не містить складу злочину, тягне за собою  адміністративне стягнення у вигляді  штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом  року  порушення тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян. 
 А тепер для керівників:
Стаття 10 Закону України „Про боротьбу з корупцією” визначає відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, а саме: керівники у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених статтею 5 цього Закону, в межах своєї компетенції зобов'язані  вжити  заходів  до  припинення таких діянь та негайно повідомити  про  їх  вчинення  будь-який  з   державних   органів, зазначених  у  пунктах  "а",  "а-1"  і  "б" статті 4 цього Закону – підрозділам МВСУ, податкової міліції або СБУ.
Умисне невжиття керівниками заходів тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом  року вчинення діяння, передбаченого частиною  другою  цієї  статті, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян. 
Стаття 12 визначає підстави і порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією.
 Порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, а також виконання  постанов  про накладення адміністративних стягнень визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення за винятком положень, встановлених цим  Законом.
Протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з  корупцією,  складається  органами МВСУ, податкової міліції або СБУ, а у разі, коли факт вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, що не містить складу злочину,  встановлено прокурорською  перевіркою  чи  попереднім слідством  - також слідчим або прокурором.
Підставою для складання протоколу є достатні дані, які свідчать про наявність в діянні особи ознак корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією.
Орган дізнання (тобто слідчий або прокурор) в разі відмови в  порушенні  кримінальної справи або закриття кримінальної справи  з  підстав, передбачених чинним законодавством, за наявності в діянні особи ознак корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, зобов'язаний у  триденний строк надіслати матеріали перевірки або попереднього розслідування, що стосується корупційного діяння чи іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, до органу МВСУ, податкової міліції або СБУ.
Протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, разом з матеріалами перевірки у триденний строк з моменту його складення надсилається до районного  (міського)  суду за місцезнаходженням органу, який склав про це протокол.
Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, може бути накладено не пізніш як через шість місяців з дня його вчинення.
Розгляд адміністративних справ про корупційні діяння або інші правопорушення,  пов'язані з корупцією, здійснюється відповідними судами у п'ятнадцятиденний строк з часу їх  надходження  до  суду. Строк  розгляду  адміністративних справ про корупційні діяння призупиняється судом у випадках, коли особа, на яку складено адміністративний протокол про корупційні діяння, умисно ухиляється від явки до суду чи з  поважних  причин  не може туди з'явитися (захворювання, від'їзд у відрядження чи на лікування, перебування у відпустці тощо).
Постанова суду про накладення адміністративного  стягнення  у вигляді  штрафу за корупційні  діяння  або  інші правопорушення, пов'язані з корупцією, у триденний строк направляється відповідному державному чи виборному органу для вирішення питання згідно з чинним  законодавством. 
І останнє щодо Закону України „Про боротьбу з корупцією” – відповідно до статті 17 нагляд за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією здійснюється Генеральним прокурором України й уповноваженими ним прокурорами.
Відповідно до пункту 2) статті 30 Закону України „Про державну службу” крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, підставою для припинення державної служби є недотримання вимог статті 16, а саме щодо дій, передбачених статтями 1 і 5 Закону України „Про боротьбу з корупцією”.
На виконання вищезгаданих Законів, Указу Президента України „Про Концепцію подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності” на період до 2010 року” та з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.12.2008 №328-к затверджено План заходів щодо попередження корупції на 2009 рік в обласній державній адміністрації та районних державних адміністраціях.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.01.2009 №1-к затверджено План заходів щодо попередження корупції на 2009 рік в районній державній адміністрації. Відповідно пункту 1 Плану управлінням, відділам та службам райдержадміністрації, рекомендовано органам місцевого самоврядування до 1 березня 2009 року необхідно розробити та затвердити власні Плани попередження корупції на 2009 рік (5-6 конкретних пунктів).
Крім Плану попередження корупції повинні бути:
1.Нормативно-правова база (Закони України „Про державну службу”, „Про боротьбу з корупцією”, відповідні Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження, накази керівних галузевих органів).
2.Призначена наказом керівника відповідальна особи для організації ведення технічної роботи щодо запобігання проявам корупції, а керівник особисто відповідає за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією (ст.10 Закону України „Про боротьбу з корупцією”).
Систематично, один раз на квартал, заслуховувати звіти (керівника чи відповідальної особи) про проведену роботу на нарадах, виконкомах, сесіях тощо.
3.В Плані роботи на 2009 рік повинно бути включено розгляд 4-5 питань щодо попередження корупційних діянь, фінансової дисципліни, достовірності поданої інформації, в тому числі і в декларації про доходи, тощо.
4.План проведення навчань по вищезгаданих питаннях.
5.При необхідності проводити відповідну роботу з особами, які здійснили правопорушення, вказані в статтях 1 чи 5 Закону України „Про боротьбу з корупцією” і притягнуті до адміністративної відповідальності.
Особливу Вашу увагу звертаю на виконання пункту 1.13 Плану заходів щодо попередження корупції на 2009 рік – щодо надання відповідної інформації, а також розділу ІІ – щодо здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та державного майна.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА